Besluit experimenten SUWI

[Regeling vervallen per 07-04-2009.]
Geldend van 07-04-2004 t/m 06-04-2009

Besluit van 22 maart 2004 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Besluit experimenten SUWI)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2003, Directie Werk en Inkomen, W&I/SIU/2003/97196, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 82a van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

De Raad van State gehoord (advies van 19 februari 2004 nr. W12.04 0001/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 17 maart 2004, Directie Uitvoeringsbeleid, UB/SIU/2004/12 773.

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 07-04-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Experiment

[Vervallen per 07-04-2009]

 • 2 Een experiment als bedoeld in het eerste lid, betreft de taakverdeling tussen de in het eerste lid genoemde bestuursorganen met betrekking tot de beoordeling van en advisering over arbeidsinschakeling en het aanvragen van uitkeringen, toeslagen of bijstand, met het oog op een doeltreffender uitvoering van taken, met dien verstande dat CWI geheel of gedeeltelijk de taak blijft vervullen aanvragen voor uitkeringen in te nemen.

Artikel 3. Voorwaarden

[Vervallen per 07-04-2009]

 • 1 Bij een verzoek om toestemming wordt een plan van aanpak aan Onze Minister overgelegd.

 • 2 Het plan van aanpak bevat in ieder geval:

  • a. de doelstelling, de wijze van inrichting, en de te behalen resultaten van het experiment;

  • b. de begindatum en duur van het experiment;

  • c. de locatie waar het experiment wordt gehouden;

  • d. de opzet van de evaluatie van het experiment;

  • e. de wijze waarop uitkeringsgerechtigden, voor wie het experiment van betekenis is, over het experiment worden geïnformeerd en bij de evaluatie van het experiment worden betrokken.

 • 3 Het experiment wordt uitgevoerd op een locatie, waar de betrokken bestuursorganen samenwerken.

 • 4 Indien het verzoek slechts door twee van de in artikel 2 genoemde bestuursorganen wordt gedaan, wordt het oordeel over het experiment van het niet bij het experiment betrokken bestuursorgaan bij het plan van aanpak gevoegd.

 • 5 De bij het experiment betrokken bestuursorganen verstrekken Onze Minister alle gegevens, die noodzakelijk zijn in verband met de verslaglegging over het verloop van de experimenten op grond van artikel 82a, vijfde lid, van de Wet SUWI.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 07-04-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 07-04-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit experimenten SUWI

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 maart 2004

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

M. Rutte

Uitgegeven de zesde april 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina