Besluit mandaat en machtiging Senter

[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 04-09-2004 t/m 31-12-2009

Besluit mandaat en machtiging Senter ter uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelezen de schriftelijke instemming van de (wnd.) algemeen directeur van Senter, de heer ir. W.J. Zwalve, van 17 maart 2004, kenmerk DXX0420945;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan, met inachtneming van artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht, van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid bedoelde mandaat ondermandaat verlenen aan een of meer onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zicht richt niet door deze functionaris in ondermandaat is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem en aan de onder hem ressorterende functionarissen wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

De gemandateerde oefent de op grond van dit besluit verleende bevoegdheden in elk geval uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie, onverminderd artikel 10:6, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:

  De Minister van Verkeer en Waterstaat,

  namens deze:

  gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 5

[Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de algemeen directeur van Senter.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage , als bedoeld in artikel 3

[Vervallen per 08-06-2010]

 • 1. De gemandateerde verzendt op verzoek een afschrift van de aanvraag, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit aan de minister.

 • 2. De gemandateerde gaat regelmatig ten aanzien van besluiten tot verlening van een uitkering op basis van dit mandaatbesluit na of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden gewijzigd of ingetrokken.

 • 3. De gemandateerde treedt ten minste eenmaal per kwartaal in overleg met de minister over de uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.

 • 4. De gemandateerde richt zijn administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen.

 • 5. De gemandateerde signaleert tijdig aan de minister problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering bestrijding regionale wateroverlast.

Terug naar begin van de pagina