Regeling landbouwtelling en GDI 2004

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 31-03-2005

Regeling landbouwtelling en GDI 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

– Gelet op artikel 32, eerste lid van de Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen;

– Gelet op artikel 7, eerste lid, van de Regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen, op artikel 4.2a, eerste lid, van de Regeling dierlijke EG-premies, en op artikel 5a van het Besluit administratieve verplichtingen Meststoffenwet;

– Voorts gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2005]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. LASER: Agentschap LASER van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. beschrijvingsbiljet: in bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

 • c. opgaveplichtige: persoon die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel b, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2005]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 2004 tot en met 15 mei 2004 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2005]

Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door de Minister.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2004.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 2004. Indien een oppervlakte op 1 april 2004 nog niet is beteeld, wordt de eerstvolgende geplande teelt opgegeven.

 • 3 Onverminderd het eerste en tweede lid, verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van verzending, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gegeven aanwijzingen in acht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen veertien dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 2 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1375 eenheden bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de Nederlandse grootte-eenheid worden vastgesteld als vermeld in bijlage II.

 • 3 Bruto-standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Gecombineerde inwinning

[Vervallen per 01-04-2005]

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2005]

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 maakt de uit dien hoofde opgaveplichtige die tevens gehouden is gegevens te verstrekken met betrekking tot:

voor het verstrekken van alle onderscheiden gegevens gebruik van het formulier waarvan het model is opgenomen als bijlage III bij deze regeling.

Elektronische indiening

[Vervallen per 01-04-2005]

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De gezamenlijke elektronische indiening geschiedt met het daartoe bestemde elektronische formulier.

 • 2 Het formulier wordt elektronisch ondertekend met een door de Minister aan de ondertekenaar ter beschikking gestelde eenmalig bruikbare tancode.

 • 3 De Minister bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediend formulier.

 • 4 De Minister bevestigt bij ontvangst van een door een gemachtigde ingediend elektronisch formulier aan de gemachtigde en de aanvrager.

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2005]

Een tancode wordt uitsluitend overeenkomstig deze regeling gebruikt voor het doel waarvoor en door degene aan wie de tancode is verstrekt.

Aanvraag tancodes

[Vervallen per 01-04-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 01-04-2005]

De Minister verstrekt ambtshalve een set tancodes aan bij hem bekende agrarische ondernemers.

Artikel 12

[Vervallen per 01-04-2005]

De Minister verstrekt op een met redenen omkleed verzoek van de aanvrager een set tancodes ten behoeve van de elektronische handtekening, ingeval

 • a. deze geen tancodes heeft ontvangen;

 • b. de verstrekte tancodes zijn gebruikt, of

 • c. van verlies van eerder verstrekte tancodes.

Artikel 13

[Vervallen per 01-04-2005]

De Minister kan besluiten een set tancodes niet te verstrekken of in te trekken, indien de indiener of een met hem geassocieerd bedrijf of organisatie in het verleden een tancode heeft gebruikt in strijd met deze regeling of op andere wijze de integriteit van een verstrekte handtekening heeft geschonden.

Gemachtigden

[Vervallen per 01-04-2005]

Artikel 14

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 2 De gemachtigde maakt bij het indienen van de aanvraag, de opgave onderscheidenlijk de verstrekking als bedoeld in artikel 8 slechts gebruik van de aan de gemachtigde ter beschikking gestelde toegangscodes tot het elektronische formulier.

Bijzondere bepalingen over de behandeling van een elektronisch formulier

[Vervallen per 01-04-2005]

Artikel 15

[Vervallen per 01-04-2005]

 • 1 De Minister kan een elektronisch formulier weigeren, indien dit niet overeenkomstig deze regeling is ingediend.

 • 2 De Minister kan elektronisch verschafte gegevens en bescheiden weigeren voor zover de aanvaarding daarvan tot een onevenredige belasting voor de Minister zou leiden.

 • 3 De Minister kan een elektronisch verzonden bericht weigeren voor zover de betrouwbaarheid of vertrouwelijkheid van dit bericht onvoldoende is gewaarborgd, gelet op de aard en de inhoud van het bericht en het doel waarvoor het wordt gebruikt.

 • 4 De Minister deelt een weigering op grond van dit artikel zo spoedig mogelijk aan de afzender mede.

Artikel 16

[Vervallen per 01-04-2005]

Als tijdstip waarop een elektronisch formulier door de Minister elektronisch is ontvangen, geldt het tijdstip waarop het bericht zijn systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt.

Artikel 17

[Vervallen per 01-04-2005]

De Minister kan besluiten de elektronische aanvraag, opgave onderscheidenlijk verstrekking niet te behandelen, indien het elektronisch formulier geheel of gedeeltelijk is geweigerd op grond van artikel 11. Artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 maart 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina