Beleidsregels VOG NP-RP 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2008.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 30-06-2008

Circulaire Beleidsregels 2004 voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen

De Minister van Justitie besluit, gelet op artikel 28 tot en met 39 van de Wet justitiële gegevens, dat de Beleidsregels 2004 voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna: Beleidsregels VOG NP RP 2004), vastgesteld bij besluit van 15 maart 2004 als volgt luiden:

Deel 1. Beleid

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 1. Inleiding

[Vervallen per 01-07-2008]

Met de inwerkingtreding van de Wet justitiële gegevens is een Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (hierna: COVOG) in het leven geroepen, dat bij de Dienst Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie is ondergebracht. Het COVOG geeft verklaringen omtrent het gedrag (hierna: VOG) af van natuurlijke personen en rechtspersonen. Onderhavige beleidsregels hebben betrekking op de inhoudelijke afweging en de administratieve procedure rondom de VOG.

Steeds vaker worden uit de maatschappij signalen afgegeven dat het wenselijk is om, alvorens werkrelaties of daarmee gelijkstaande zakelijke contacten aan te gaan, al datgene te doen wat problemen van strafrechtelijke aard zoveel mogelijk kan voorkomen. Zo zal een werkgever, alvorens iemand aan te stellen in een 'gevoelige' functie, willen weten of er al dan niet bezwaren bestaan tegen een potentiële werknemer om een bepaalde functie te vervullen. De behoefte aan inzicht in het justitiële verleden van natuurlijke en rechtspersonen1 is tegen de achtergrond van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen in de meeste gevallen gerechtvaardigd. Een instrument dat hiervoor gehanteerd kan worden is de VOG. Bij een VOG-aanvraag wordt onderzoek gedaan naar het strafrechtelijk verleden van een natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarbij het risico voor de samenleving in verband met het doel waarvoor de afgifte is gevraagd wordt gewogen. Na tevens het belang van betrokkene te hebben meegewogen, wordt verklaard of er al dan niet is gebleken van bezwaren tegen die natuurlijke persoon of rechtspersoon en wordt een VOG al dan niet afgegeven.

Deze beleidslijnen zijn van toepassing op de aanvragen voor zowel VOG natuurlijke personen (hierna: VOG NP) als VOG Rechtspersonen (hierna: VOG RP), tenzij anders is aangegeven.

Achtereenvolgens wordt behandeld:

 • de ontvankelijkheid van de aanvraag voor een VOG-NP (paragraaf 2.1) en een VOG-RP (paragraaf 2.2.)

 • de beoordeling van de aanvraag (paragraaf 3)

 • de administratieve afhandeling van de aanvraag (paragraaf 4 en 5)

 • een toelichting op de beleidsregels.

Paragraaf 2. Ontvankelijkheid van de aanvraag

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 2.1. Voor de VOG NP

[Vervallen per 01-07-2008]

Een aanvraag voor een VOG-NP wordt niet in behandeling genomen indien een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager kennelijk niet noodzakelijk is om, gelet op het doel van de aanvraag, een risico voor de samenleving te beperken. Of een aanvraag voor een VOG-NP ontvankelijk is, wordt door de gemeente waar de aanvraag is ingediend, getoetst. Een ontvankelijkheidstoets hoeft niet plaats te vinden voor de gevallen waarvoor een VOG-NP dwingend is voorgeschreven.

Een VOG-NP is noodzakelijk en dus ontvankelijk indien deze wordt aangevraagd in verband met het aangaan van een werkrelatie. Hiervan is sprake indien een taak, opdracht of werkzaamheden worden uitgeoefend ten behoeve van een persoon of instantie die werk geeft of werknemers in dienst heeft. Dit kan zowel betaald als onbetaald werk zijn. Zo wordt onder een werkrelatie mede verstaan het verrichten van werkzaamheden voor een vereniging of een vrijwilligersorganisatie. Daarnaast kan in sommige gevallen een VOG-NP worden aangevraagd in het kader van het lidmaatschap van een vereniging. Ook in deze gevallen wordt het doel van de aanvraag bezien in relatie tot het risico voor de samenleving.

Paragraaf 2.2. Voor de VOG RP

[Vervallen per 01-07-2008]

Een aanvraag voor een VOG-RP wordt niet in behandeling genomen indien een onderzoek naar het gedrag van de aanvrager kennelijk niet noodzakelijk is om, gelet op het doel van de aanvraag, een risico voor de samenleving te beperken. Of een aanvraag voor een VOG-RP ontvankelijk is, wordt door het COVOG getoetst.

Een VOG-RP is noodzakelijk en dus ontvankelijk indien deze wordt aangevraagd in verband met het aangaan van een overeenkomst/contract waaraan een arbeidsrelatie ten grondslag ligt dan wel voor het aansluiten bij of lid worden van een brancheorganisatie, vereniging of stichting.

Paragraaf 3. Beoordeling van de aanvraag

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 3.1. Justitiële antecedenten

[Vervallen per 01-07-2008]

Een VOG wordt zonder meer afgegeven indien de aanvrager vier jaar voorafgaand aan het moment van toetsing (datum beoordeling van de aanvraag) niet voorkomt in de justitiële documentatie2, tenzij

In sommige gevallen wordt voorgeschreven welke termijn de aanvrager, voorafgaand aan het moment van toetsing, niet mag voorkomen in de justitiële documentatie. In die gevallen geldt de voorgeschreven termijn.

Indien een aanvrager binnen vier jaar (dan wel binnen de in de vorige alinea bedoelde voorgeschreven termijn) voorafgaand aan het moment van toetsing wel voorkomt in de justitiële documentatie, dan ontvangt het COVOG ten behoeve van de beoordeling gegevens uit de justitiële documentatie tot twintig jaar terug. Indien er sprake is van zedendelicten, zoals bedoeld onder A, wordt langer dan twintig jaar teruggekeken.

Of er sprake is van relevante antecedenten wordt onder meer bepaald door de relatie tussen de strafbare feiten en de functie/taak/opdracht die door betrokkene vervuld gaat worden.

Ook wanneer er sprake is van een reeks van veroordelingen of betalingen aan de staat (transacties) voor feiten die niet rechtstreeks in verband staan met de functie/taak/opdracht, maar wel een indruk geven van de integriteit van betrokkene kan de verklaring worden geweigerd indien er sprake is van een risico voor de samenleving (rode draadcriterium).

Ook feiten en omstandigheden die ten grondslag liggen aan een dagvaarding, een kennisgeving van (niet) verdere vervolging en sepots kunnen een rol spelen bij de beoordeling van een aanvraag. Dit geldt ook voor de politieregisters, waaronder wordt verstaan opgemaakte processen-verbaal en opgemaakte (dag)rapporten.

In de situatie waarin hoger beroep of cassatie is ingesteld wordt de datum van de uitspraak in eerste aanleg als uitgangspunt genomen. Indien tussen de pleegdatum en de zitting van datum in eerste aanleg een langere periode ligt dan twee jaren dan kan dit aanleiding zijn om terug te kijken tot de pleegdatum.

Paragraaf 3.2. Objectieve en subjectieve criteria

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 3.2.1. Inleiding

[Vervallen per 01-07-2008]

Bij de beoordeling spelen het objectieve criterium en het subjectieve criterium een rol.

Als basis van beide criteria wordt uitgegaan van de gegevens uit de justitiële documentatie en de politiële gegevens. Voor de aanvraag voor rechtspersonen kunnen daarnaast de gegevens uit de documentatie vennootschappen3 worden geraadpleegd.

Vervolgens worden deze feiten en omstandigheden afgezet tegen het doel van de aanvraag en de vraag welk risico voor de samenleving aanwezig is. Bij deze afweging wordt de vraag gesteld in hoeverre de herhaling van dat bepaalde strafbare feit een behoorlijke taakuitoefening in zijn algemeenheid zou verhinderen. Dit betreft het objectieve criterium. Als subjectief criterium speelt bij de VOG-NP het eventuele advies van de burgemeester een rol, als ook de inlichtingen van het openbaar ministerie en de reclassering. Deze laatste bronnen kunnen ook voor de VOG-RP worden bevraagd.

Paragraaf 3.2.2. De objectieve criteria

[Vervallen per 01-07-2008]

De afgifte van een VOG wordt geweigerd indien in het justitiële documentatieregister met betrekking tot de aanvrager een strafbaar feit is vermeld, dat, indien herhaald en gelet op het risico voor de samenleving en de overige omstandigheden van het geval een belemmering kan vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of de bezigheden waarvoor de VOG wordt gevraagd.

Het criterium bestaat uit een aantal elementen:

 • 1. strafbaar feit

 • 2. indien herhaald

 • 3. risico voor de samenleving

 • 4. een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of bezigheden.

ad 1 De strafbare feiten die voorkomen in de justitiële documentatie op naam van de aanvrager of die betrekking hebben op de rechtspersonen of daarmee gelijk gestelde organisaties worden meege-wogen bij de beoordeling. Indien een aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een rechtspersoon worden de gegevens met betrekking tot strafbare feiten op naam van de rechtspersoon en ieder van de bestuurders, vennoten, maten of beheerders van die rechtspersoon meegewogen.

Het gaat erom dat een bepaald strafbaar feit op het strafblad van de aanvrager voorkomt.

Opdat de VOG een uiterst betrouwbaar beeld dient te geven over de integriteit van betrokkene kunnen ook gegevens uit het politieregister in het oordeel worden betrokken. In het politieregister kan 'zachte' informatie aanwezig zijn, die niet of niet voldoende onderbouwde strafrechtelijke relevante informatie bevat. Het gaat hier om opgemaakte processen-verbaal en (dag)rapporten. Hoe zwaar dergelijke informatie en in welke gevallen deze meeweegt is afhankelijk van de omstandigheden.

ad 2 Met 'indien herhaald' wordt niet bedoeld dat beoordeeld wordt of recidive waarschijnlijk is. Bezien moet worden of het gepleegde feit op zichzelf en afgezien van de persoon van de aanvrager, nogmaals gepleegd, een behoorlijke uitoefening zou verhinderen, omdat daarbij een risico voor de samenleving ontstaat. Indien een delict op zichzelf de behoorlijke uitoefening in de weg zou staan omdat daarbij een risico voor de samenleving ontstaat wordt de verklaring alleen dan afgegeven indien er sprake is van bijzondere omstandigheden.

ad 3 De verhindering van de behoorlijke uitoefening van de taak of bezigheden wordt gerelateerd aan het risico voor de samenleving dat daardoor ontstaat. Het risico voor de samenleving is onderverdeeld in risico's voor:

 • (a) informatie (het omgaan met gevoelige informatie, het kunnen raadplegen en/of bewerken van vertrouwelijke gegevens die zijn opgenomen in bepaalde systemen),

 • (b) geld (het omgaan met contante en girale waarden, het hebben van budgetbevoegdheid),

 • (c) goederen (het verschaffen, aanschaffen, beheren, laden en lossen, inpakken en opslaan van goederen),

 • (d) diensten (het verlenen van diensten zoals advisering, beveiliging, schoonmaak en catering e.d.),

 • (e) zakelijke relaties (contacten hebben met leveranciers, aanbestedingen doen, het beslissen over offertes en het doen van onderhandelingen),

 • (f) proces (het instellen, monteren, repareren, onderhouden, ombouwen, en het werken met dan wel het bedienen van productiemachines c.q. apparaten en voertuigen),

 • (g) aansturen organisatie (in de positie van manager, bedrijfsleider, beheerder of eigenaar van een onderneming)

 • (h) personen (het belast zijn met de zorg voor het welzijn van kwetsbare groeperingen of personen in de samenleving).

In het algemene screeningsprofiel en de specifieke screeningsprofielen (bijlage A) is uitgewerkt welke risico's bestaan voor de a t/m h genoemde gebieden.

ad 4 Of een bepaald strafbaar feit, naast een risico voor de samenleving, tevens een belemmering vormt voor de behoorlijke uitoefening van de taak of bezigheden, heeft alles te maken met de relatie van het strafbare feit en de functie/taak/opdracht die betrokkene gaat vervullen.

Paragraaf 3.2.3. De subjectieve criteria

[Vervallen per 01-07-2008]

Indien sprake is van een aanvraag van een VOG NP, kan de burgemeester binnen tien dagen na de dag waarop bij hem de aanvraag is ingediend het COVOG adviseren over de bijzondere omstandigheden in zijn gemeente, voor zover deze van belang zijn voor de beoordeling van de aanvraag. Dit geldt niet bij een aanvraag voor een VOG RP. Het advies van de burgemeester is niet bindend en betreft de beoordeling van de lokale omstandigheden in het concrete geval. Het advies van de burgemeester wordt door het COVOG bij de besluitvorming betrokken, doch het advies behoeft niet te worden opgevolgd. De omstandigheden hebben slechts een corrigerende functie voor het concrete geval. Een advies is alleen van belang in het geval relevante antecedenten zijn aangetroffen. Voor een goede oordeelsvorming en bij twijfel kan informatie worden ingewonnen bij zowel het openbaar ministerie als de instellingen die bevoegd zijn reclasseringswerkzaamheden te verrichten. Het laatstgenoemde geldt tevens voor een aanvraag van een VOG RP.

Andere omstandigheden die door het COVOG worden meegewogen zijn: de leeftijd van de aanvrager en diens burgerlijke staat, de leeftijd van de aanvrager ten tijde van het plegen van het strafbare feit, de zwaarte van het delict (misdrijf of overtreding) en de wijze waarop de strafzaak is afgedaan (bijv. veroordeling, voorwaardelijke straf, boete, ontslag van alle rechtsvervolging en soort sepot), maar ook de vraag in hoeverre recidive waarschijnlijk is. Niet alleen de hoeveelheid antecedenten en de periode tussen de verschillende antecedenten spelen een rol, maar ook het tijdsverloop van het antecedent is relevant. De omstandigheden waaronder het strafbare feit heeft plaatsgevonden is alleen relevant indien COVOG niet tot een goede oordeelsvorming kan komen en twijfel heeft over de vraag of een VOG kan worden afgegeven.

Het COVOG komt pas tot zijn definitieve oordeel nadat ook de belangen van betrokkene bij de afweging zijn meegenomen.

Deel 2. Administratieve afhandeling

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 4. Administratieve afhandeling van een verklaring omtrent het gedrag natuurlijke personen

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 4.1. Indienen van een aanvraag voor een VOG-NP

[Vervallen per 01-07-2008]

Voor het aanvragen van een VOG-NP moet gebruik worden gemaakt van het daartoe bestemde aanvraagformulier VOG-NP.

De aanvraag voor de VOG-NP wordt persoonlijk, of door diens gemachtigde ingediend bij de gemeente waar de aanvrager, al dan niet actueel, in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is ingeschreven. Het is aan de aanvrager om aannemelijk te maken dat hij niet in staat is persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis te verschijnen. Dit geldt ook indien de aanvrager in het buitenland verblijft.

Indien geen sprake is van een inschrijving in de GBA wordt de aanvraag rechtstreeks bij het COVOG aan de balie in Den Haag ingediend. De aanvraag wordt ingediend door de aanvrager persoonlijk of door diens gemachtigde.

In alle gevallen dient de aanvrager of diens gemachtigde zich te legitimeren door middel van een geldig legitimatiebewijs. Indien de aanvraag door een gemachtigde wordt ingediend, dient bij de aanvraag een duidelijk leesbare kopie van een geldig paspoort te zijn gevoegd. De gemeente draagt zorg voor de controle van de gegevens en voor een onmiddellijke (electronische) doorzending aan het COVOG.

Paragraaf 4.2. Afhandeling van aanvragen voor een VOG-NP

[Vervallen per 01-07-2008]

Voor een voortvarende administratieve afhandeling is het van belang dat het aanvraagformulier volledig en correct is ingevuld en ondertekend door de aanvrager én de werkgever. Is het bovenstaande niet het geval, dan wordt de aanvraag eenmalig geretourneerd aan de aanvrager met het verzoek de tekortkomingen te herstellen. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag langere tijd in beslag nemen. Formeel wordt de aanvraag opgeschort totdat de informatie is ontvangen. De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld wanneer de vereiste gegevens niet binnen de door het COVOG gestelde termijn worden aangeleverd (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). De termijn waarbinnen betrokkene wordt geacht te reageren, wordt in de brief, waarin wordt verzocht de tekortkomingen te herstellen, aangegeven. Betrokkene wordt van een buiten behandelingstelling schriftelijk in kennis gesteld. Het is vervolgens mogelijk rechtsmiddelen aan te wenden.

Uitzondering op het volledig invullen:

[Vervallen per 01-07-2008]

Wanneer op het aanvraagformulier onder de rubriek 'Organisatie/instelling' een specifiek screeningsprofiel is aangekruist, kan het invullen van de functieaspecten achterwege blijven.

Paragraaf 4.3. Afhandeling van spoedaanvragen voor een VOG-NP

[Vervallen per 01-07-2008]

In uitzonderingsgevallen kan aanspraak gemaakt worden op een spoedprocedure voor de aanvragen van een VOG NP. Een aanvraag wordt alleen met spoed afgehandeld wanneer er geen antecedenten zijn aangetroffen. In dat geval is de termijn waarbinnen de VOG-NP wordt afgegeven vastgesteld op maximaal vijf werkdagen. Wanneer er wel sprake is van antecedenten, wordt de spoedaanvraag in een 'reguliere' aanvraag omgezet. Dat wil zeggen dat dan de wettelijke termijn van maximaal vier weken, waarbinnen de VOG-NP dient te zijn afgegeven, van toepassing wordt. Op dat moment is het namelijk noodzakelijk geworden om nader onderzoek te verrichten naar de relevantie van de gevonden antecedenten.

Op grond van het volgende komt een aanvrager, mits bij de aanvraag aangetoond, voor een spoedafhandeling in aanmerking:

 • 1. indien de aanvraag betrekking heeft op een werkgever/werkzaamheden in het buitenland

 • 2. indien de aanvraag betrekking heeft op een adoptieprocedure in het buitenland

Aan een spoedafhandeling zijn geen extra kosten verbonden.

Paragraaf 4.4. Wijzigingen van gegevens in de aanvraagformulieren VOG-NP

[Vervallen per 01-07-2008]

Tijdens de behandeling van een aanvraag van een VOG-NP kunnen reeds verstrekte gegevens wijzigen. Wanneer de gewijzigde gegevens betrekking hebben op het doel van de aanvraag bestaat er geen mogelijkheid om de gegevens te wijzigen voordat de aanvraag is afgehandeld. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de wijziging betrekking heeft op:

 • 1) De functie ten behoeve waarvan de VOG-NP wordt aangevraagd

 • 2) De risicoaspecten die van toepassing zijn op de functie waarvoor de VOG-NP wordt aangevraagd

 • 3) De GBA gegevens van de aanvrager.

In de bovenstaande gevallen dient er een nieuwe aanvraag te worden ingediend. Voor iedere nieuwe aanvraag dienen opnieuw leges te worden betaald. Er vindt geen restitutie van betaalde leges plaats.

Het is niet nodig een nieuwe aanvraag in te dienen wanneer de wijziging bijvoorbeeld betrekking heeft op mutaties in het postadres of het telefoonnummer dat op het aanvraagformulier staat vermeld. Dit zijn ondergeschikte gegevens voor de beoordeling van de aanvraag.

Paragraaf 4.5. Geldigheidsduur van de afgegeven VOG-NP

[Vervallen per 01-07-2008]

Aan de VOG-NP is geen geldigheidsduur verbonden. De VOG-NP is gekoppeld aan een specifiek doel (artikel 28 Wjg). Wanneer een VOG-NP afgegeven wordt staat op de beschikking vermeld op welk doel de VOG-NP betrekking heeft. De organisatie/instelling, die een VOG NP verlangt, dient zelf te beoordelen of het nodig is dat een werknemer periodiek een nieuwe VOG-NP moet overleggen. In sommige gevallen gelden wettelijke termijnen.

Paragraaf 5. Administratieve afhandeling van aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Rechtspersonen

[Vervallen per 01-07-2008]

Paragraaf 5.1. Indienen van een aanvraag voor een VOG-RP

[Vervallen per 01-07-2008]

Een aanvraag van een VOG-RP wordt rechtstreeks bij de Minister van Justitie (het COVOG) ingediend. Daarvoor moet gebruik worden gemaakt van de aanvraagformulieren VOG RP: A (te onderzoeken rechtspersoon), B (te onderzoeken natuurlijke persoon) en C (indiener van de aanvraag).

Paragraaf 5.2. Afhandeling van aanvrager voor een VOG-RP

[Vervallen per 01-07-2008]

Voor een voortvarende administratieve afhandeling is het van belang dat de formulieren volledig en correct zijn ingevuld en zijn ondertekend door de vertegenwoordiger van de rechtspersoon, die de aanvraag heeft ingediend. Het aanvraagformulier dient vergezeld te zijn van duidelijk leesbare kopieën van geldige paspoorten en alle voor de aanvraag vereiste bijlagen.

Is het voorgaande niet het geval dan wordt de aanvraag eenmalig geretourneerd aan de indiener van de aanvraag met het verzoek de tekortkomingen te herstellen. Hierdoor kan de behandeling van de aanvraag langere tijd in beslag nemen. Formeel wordt de aanvraag opgeschort totdat de informatie is ontvangen. De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld wanneer de vereiste gegevens niet binnen de door het COVOG gestelde termijn worden aangeleverd (artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht). De termijn waarbinnen betrokkene wordt geacht te reageren, wordt in de brief waarin wordt verzocht de tekortkomingen te herstellen aangegeven. Betrokkene wordt van een buiten behandelingstelling schriftelijk in kennis gesteld. Het is vervolgens mogelijk rechtsmiddelen aan te wenden.

Paragraaf 5.3. Afhandeling van spoedaanvragen voor een VOG-RP

[Vervallen per 01-07-2008]

In uitzonderingsgevallen kan aanspraak gemaakt worden op een spoedprocedure voor de aanvragen van een VOG RP. Een aanvraag wordt alleen met spoed afgehandeld wanneer er geen antecedenten zijn aangetroffen. In dat geval is de termijn waarbinnen de VOG-RP wordt afgegeven vastgesteld op maximaal vijf werkdagen. Wanneer er wel sprake is van antecedenten, wordt de spoedaanvraag in een 'reguliere' aanvraag omgezet. Dat wil zeggen dat dan de wettelijke termijn van maximaal acht weken, waarbinnen de VOG-RP dient te zijn afgegeven, van toepassing wordt. Op dat moment is het namelijk noodzakelijk geworden om nader onderzoek te verrichten naar de relevantie van de gevonden antecedenten.

Op grond van het volgende komt de aanvrager, mits bij de aanvraag aangetoond, voor een spoedafhandeling in aanmerking:

 • 1. indien de aanvraag betrekking heeft op een Europese aanbestedingenprocedure

 • 2. indien de aanvraag betrekking heeft op activiteiten van de rechtspersoon in het buitenland.

Aan een spoedafhandeling zijn geen extra kosten verbonden.

Paragraaf 5.4. Wijzigingen van gegevens in de aanvraagformulieren VOG-RP

[Vervallen per 01-07-2008]

In de procedures bij het afgeven van een VOG-RP kunnen reeds verstrekte gegevens wijzigen. Wanneer de gewijzigde gegevens betrekking hebben op het doel van de aanvraag bestaat er geen mogelijkheid om de gegevens te wijzigen voordat de aanvraag is afgehandeld. Hiervan is in ieder geval sprake wanneer de wijziging betrekking heeft op:

 • 1) de natuurlijke personen en/of rechtspersonen die als bestuurder, vennoot, maat, beheerder en/ of vertegenwoordiger bij de rechtspersoon betrokken zijn

 • 2) de GBA gegevens van de natuurlijke personen die bij de rechtspersoon betrokken zijn.

In de bovenstaande gevallen dient er een nieuwe aanvraag te worden ingediend. Voor iedere nieuwe aanvraag dienen opnieuw leges te worden betaald. Er vindt geen resititutie plaats van reeds betaalde leges.

Het is niet nodig een nieuwe aanvraag in te dienen wanneer de wijziging betrekking heeft op mutaties in het postadres of het telefoonnummer dat op het aanvraagformulier staat vermeld. Dit zijn ondergeschikte gegevens voor de beoordeling van de aanvraag.

Paragraaf 5.5. Geldigheidsduur van de afgegeven VOG-RP

[Vervallen per 01-07-2008]

Aan de VOG-RP is geen geldigheidsduur verbonden. De VOG-RP is gekoppeld aan een specifiek doel (artikel 28 Wjg). Wanneer een VOG-RP afgegeven wordt staat op de beschikking vermeld op welk doel de VOG-RP betrekking heeft en welke personen zijn gescreend.

De organisatie/instelling, die een VOG RP verlangt, dient zelf te beoordelen of het nodig is dat voor een rechtspersoon periodiek een nieuwe VOG-RP moet overleggen.

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels VOG NP-RP 2004. Deze circulaire treedt in werking op 1 april 2004 en zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 maart 2004

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Bijlage A. bij de Circulaire Beleidsregels 2004 voor het beoordelen van aanvragen ter verkrijging van een verklaring omtrent het gedrag van natuurlijke personen en rechtspersonen, kenmerk 5272591/DBZ/04

[Vervallen per 01-07-2008]

Inleiding

[Vervallen per 01-07-2008]

Wanneer een verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt aangevraagd en er sprake is van antecedenten dient te worden vastgesteld of deze antecedenten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG. Het COVOG heeft hiertoe een algemeen screeningsprofiel ontwikkeld. Dit screeningsprofiel is onderverdeeld in de volgende gebieden:

01. informatie

02. geld

03. goederen

04. diensten

05. zakelijke relaties

06. proces

07. aansturen organisatie

08. personen

Voor deze gebieden is gekozen omdat ze samen de werkgebieden belichamen waarbinnen sprake kan zijn van 'macht'. Dit kan 'macht' zijn op verschillende niveaus (bijvoorbeeld macht over personen, macht over goederen, macht over productieprocessen etc.). Wanneer deze 'macht' wordt toegekend aan iemand die in het verleden niet integer met een soortgelijke verantwoordelijkheid is omgegaan, kan er een risico voor de samenleving ontstaan.

Naast het algemeen screeningsprofiel zijn een aantal specifieke screeningsprofielen samengesteld.

Deze specifieke screeningsprofielen zijn afgeleid van het algemene profiel en hebben betrekking op branches waarin een VOG verplicht is gesteld of waarvoor dit maatschappelijk gezien wenselijk zou zijn. Deze profielen zijn in overleg met vertegenwoordigers uit die branches samengesteld.

Het algemeen screeningsprofiel

[Vervallen per 01-07-2008]

01. Informatie

[Vervallen per 01-07-2008]

Onder het gebied 'informatie' valt o.a. het aspect dat iemand met gevoelige informatie omgaat, denk aan een arts of advocaat. Maar daarnaast zijn er ook de aspecten dat iemand bevoegd kan zijn om systemen te raadplegen en/of te bewerken waarin vertrouwelijke gegevens zijn of worden opgeslagen en/of toegang kunnen hebben tot of kennis kunnen dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen.

De risico's die bij het uitoefenen van dergelijke functies aanwezig zijn, zijn o.a. het misbruiken van gegevens, bijvoorbeeld om iemand te chanteren, zichzelf een voordeel te verschaffen door bedrijfs- of beroepsgeheimen te verkopen en het lekken van informatie of iemand omkopen. Daarnaast kan men ook denken aan het ontregelen van vitale bedrijfsprocessen, door vernieling of sabotage, waardoor de economische belangen van bedrijven en/of de samenleving ernstig geschaad kunnen worden.

02. Geld

[Vervallen per 01-07-2008]

Het omgaan met contante en girale waarden en het hebben van budget bevoegdheid vallen onder het gebied 'geld'.

Bij de uitoefening van een functie waarin één of beide functieaspecten van toepassing zijn, bestaat er het risico van diefstal, verduistering, het vervalsen van o.a. geld of waardepapieren of het witwassen van gelden bijvoorbeeld verkregen door criminele/illegale activiteiten, zoals drugshandel etc.

03. Goederen

[Vervallen per 01-07-2008]

Bij het gebied 'goederen' wordt aan de volgende functieaspecten gedacht. Het verschaffen, aanschaffen, beheren, het laden en/of lossen, inpakken en opslaan van goederen en producten. Maar ook het verkopen, het samenstellen, bewerken en het vervaardigen van goederen, producten of grondstoffen o.a. ten behoeve van medicijnen, voeding of edelmetalen. Hetzelfde geldt voor het uitschrijven van recepten en het bewaken van productieprocessen.

De beschikking hebben over goederen kan risico's met zich meedragen die tot uitdrukking kunnen komen in diefstal of verduistering, vernieling en vervalsing van goederen. Maar ook misbruik ten eigen bate en het in gevaar brengen van goederen, personen en/of de volksgezondheid vallen er onder. Bij dit laatste wordt gedacht aan o.a. het onzorgvuldig omgaan met goederen en het verkopen van vervalste medicijnen of voedingsmiddelen.

04. Diensten

[Vervallen per 01-07-2008]

Het verlenen van diensten zoals advies, beveiliging, schoonmaak en catering etc., en het bevoegd zijn om besluiten te nemen tot het verlenen en/of inhuren van diensten vallen onder het gebied 'diensten'.

Wanneer het bovenstaande van toepassing is bij een uit te oefenen functie of uit te voeren werkzaamheden dan kan er gevaar zijn voor omkoping en/of afpersing, het misbruik ten eigen bate of het in gevaar brengen van de veiligheid en gezondheid van personen.

05. Zakelijke relaties

[Vervallen per 01-07-2008]

Het contact hebben met leveranciers, aanbestedingen doen en/of het beslissen over offertes ofwel het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten vallen onder het gebied 'zakelijke relaties'.

Het risico waar de samenleving aan bloot kan staan, is o.a. omkoping of afdreiging, waarbij gedacht kan worden aan het omkopen van ambtenaren en het misbruik ten eigen bate, maar ook aan verduistering van o.a. goederen.

06. Proces

[Vervallen per 01-07-2008]

Bij het gebied 'proces' horen werkzaamheden zoals het instellen, monteren, repareren, onderhouden, ombouwen, bedienen en het werken met respectievelijk (productie) machines c.q. apparaten (en voertuigen). Hierbij valt te denken aan het onderhouden van turbines, kernreactoren etc., maar ook aan voertuigen zoals tankauto's. Ook het (rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten getransporteerd en/of bezorgd worden vallen onder dit gebied, evenals het (rijdend) vervoer waarbij personen worden vervoerd.

Door het ontregelen van vitale bedrijfsprocessen bij o.a. het repareren of onderhouden of instellen etc. door sabotage en/of vernieling, bestaat het risico dat de veiligheid van personen en/of goederen in gevaar wordt gebracht. Bij het (rijdend)vervoer van goederen etc. bestaat het gevaar van diefstal en verduistering. Het risico bij het (rijdend)vervoer waarbij personen worden vervoerd, denk daarbij bijvoorbeeld aan een chauffeur die dronken achter het stuur zit, bestaat uit het in gevaar brengen van de veiligheid van personen.

07. Aansturen organisatie

[Vervallen per 01-07-2008]

Personen die vanuit hun functie mensen en/of een organisatie aansturen (leidinggevenden) vallen onder het gebied 'aansturen organisatie'. Hiermee worden managers, bedrijfsleiders, beheerders of eigenaren van een onderneming, maar ook aan bestuurders van een BV, NV, of een stichting of vereniging gedacht.

Door de positie van deze personen, bestaat het gevaar van machtsmisbruik, afpersing en/of afdreiging. Daarnaast is er het gevaar van diefstal en verduistering, en door het verkeerd leidinggeven c.q. aansturen kan de veiligheid van personen in gevaar worden gebracht.

08. Personen

[Vervallen per 01-07-2008]

Bij het gebied 'personen' komt men (tijdelijk) vanuit een functie met personen of kwetsbare groeperingen in de samenleving in aanraking.

De aspecten 'het belast zijn met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen (en dieren) in het algemeen', en specifiek 'het belast zijn met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren', en 'het hebben van een één op één relatie (verschil in macht) waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid' vallen onder dit gebied. Ook het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d., die, bij oneigenlijk of onjuist gebruik een risico vormen voor het welzijn van mens (en dier), vallen eronder.

Bij de uitoefening van deze functies bestaat het gevaar van machtsmisbruik, denk daarbij o.a. het plegen van zedendelicten. Ook het gevaar van afpersing of afdreiging, bijvoorbeeld door vertrouwenspersonen, en diefstal en verduistering is aanwezig. Doel van dit gebied is om de (meest) kwetsbaren in de samenleving te beschermen.

Specifieke screeningsprofielen

[Vervallen per 01-07-2008]

Screeningsprofiel wegvervoer: ondernemer voor beroepsgoederenvervoer over de weg

[Vervallen per 01-07-2008]

Een ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg komt met verschillende functieaspecten in aanraking. Hij geeft leiding aan een organisatie en de werknemers in die organisatie. Zo kan hij in zijn functie onderhandelingen voeren en contracten afsluiten o.a. voor het aanschaffen, verschaffen en beheren van goederen en producten, aanbestedingen doen en contacten onderhouden met derden zoals leveranciers (gebied zakelijke relaties). Andere aspecten zijn het laden, lossen, inpakken en opslaan van goederen en producten die, doormiddel van het wagenpark dat de ondernemer ter beschikking staat, getransporteerd en/of bezorgd worden (gebied goederen).

Door verkeerde opslag of vervoer van o.a. gevaarlijke stoffen kan er een gevaar ontstaan voor de veiligheid van personen en goederen. Daarnaast bestaat er het risico van vernieling of sabotage, afpersing of afdreiging en diefstal of verduistering van goederen. Ook kan een ondernemer misbruik maken van zijn machtspositie door bijvoorbeeld een werknemer onder druk te zetten m.b.t. illegale activiteiten en de mogelijkheid van omkoping van bijvoorbeeld ambtenaren (gebied aansturen organisatie).

Screeningsprofiel buitengewoon opsporingsambtenaar (boa)

[Vervallen per 01-07-2008]

De boa kent een grote hoeveelheid aan functies en de daarbij behorende functieaspecten. Bij een boa moet men denken aan jachtopzieners, tramcontroleurs, inspecteurs m.b.t. milieu-aangelegenheden, socialeverzekeringsfraude-inspecteurs etc.

Allen hebben verbaliserende bevoegdheid met betrekking tot de in hun taak vastgelegde wetten. Een van de aspecten is dat zij bevoegd zijn om met gevoelige informatie om te gaan, systemen te raadplegen en/of te bewerken waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen, en kennis kunnen dragen van veiligheidssystemen, controlemechanismen en verificatieprocessen (gebied informatie). Daarnaast kan het verlenen van diensten, het verschaffen, aanschaffen, het beheren van goederen en producten en het bewaken van productieprocessen tot hun taken behoren (gebieden diensten en goederen). Ook het bedienen van en werken met voertuigen of (lucht)vaartuigen, denk daarbij aan helikopters bij het opsporen van milieudelicten, en het (rijdend) vervoer waarbij goederen, producten, post en pakketten getransporteerd of bezorgd worden zijn mogelijke aspecten (gebied proces). Andere belangrijke aspecten zijn het belast zijn met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen (en dieren). Daarnaast kunnen zij bovendien belast zijn met de zorg voor minderjarigen en/of personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren, waarbij o.a. sprake kan zijn van een één op één relatie en bovendien van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Het betreft hier dan onder andere het vervoeren van personen. Ook het voorhanden hebben van stoffen, objecten, voorwerpen e.d. kunnen, bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn en de veiligheid van mens (en dier) (gebied personen).

Doordat een boa op verschillende manieren toegang kan hebben tot gevoelige informatie of informatiebronnen bestaat er het gevaar van machtsmisbruik en misbruik ten eigen bate door o.a. het misbruiken van gegevens, lekken van informatie, omkoping, afpersing en afdreiging, diefstal en verduistering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van het in gevaar brengen van goederen, maar bovenal het in gevaar brengen van de veiligheid van personen en de volksgezondheid in zijn algemeen. Te denken valt daarbij aan het opsporen van milieudelicten zoals het illegaal dumpen van radioactief afval en door bijvoorbeeld het ontregelen van vitale bedrijfsprocessen.

Screeningsprofiel gezondheidszorg en welzijn van mens en dier

[Vervallen per 01-07-2008]

Onder het screeningsprofiel gezondheidszorg en welzijn van mens en dier vallen o.a. de beroepen arts, tandarts, verpleegkundige, verloskundige, dierenarts, apotheker, paramedici en thuiszorg. Alle personen in deze functies hebben o.a. als kenmerk dat zij belast zijn met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier in het algemeen. Sommigen, zoals verpleegkundigen, zijn specifiek belast met de zorg van personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren, met de mogelijkheid van een één op één relatie, waarbij sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Daarnaast zijn er nog een groot aantal aspecten van belang. Zoals het uitschrijven van recepten (voor medicinaal gebruik) door artsen, dierenartsen en tandartsen, het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. die, bij oneigenlijk of onjuist gebruik, een risico vormen voor het welzijn en de veiligheid van mens en dier, het samenstellen, bewerken en het vervaardigen van goederen, producten, grondstoffen (ten behoeve van o.a. medicijnen) en het verschaffen, aanschaffen, beheren en verkopen van goederen en producten door o.a. apothekers. (gebied goederen). Een ander aspect is dat deze personen met gevoelige informatie om (kunnen) gaan en bevoegd (kunnen) zijn om systemen te raadplegen en/of te bewerken waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen (gebied informatie).

Kennis dragen van o.a. gevoelige informatie of toegang hebben tot de systemen die deze informatie bevatten, brengt o.a. de mogelijkheid mee van het misbruik gegevens, lekken van informatie, machtsmisbruik, omkoping, afdreiging of afpersing en het ontregelen van vitale bedrijfsprocessen door o.a. vernieling of sabotage. Bij het uitschrijven, vervaardigen e.d. of het verkopen van goederen etc. bestaat er het gevaar van misbruik ten eigen bate, diefstal of verduistering. Het voorhanden hebben van stoffen, objecten en voorwerpen e.d. kunnen, bij oneigenlijk of onjuiste gebruik, personen en goederen, en zelfs de volksgezondheid in gevaar brengen. Bij het belast zijn met de zorg voor mens en dier in het algemeen en specifiek met de zorg voor minderjarigen e.d., eventueel de mogelijkheid van een één op één relatie, waarbij er sprake is van (tijdelijke) afhankelijkheid, bestaat er o.a. het gevaar van zedendelicten door machtsmisbruik (gebied personen).

Screeningsprofiel horeca leidinggevenden

[Vervallen per 01-07-2008]

Met leidinggevenden in de horeca worden de ondernemer, bedrijfsleider en beheerder bedoeld. Zij sturen vanuit hun functie mensen en/ of een organisatie aan (gebied aansturen organisatie) en zijn belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen (en dieren) in het algemeen (gebied personen). Zij onderhouden contacten met leveranciers, doen aanbestedingen en voeren onderhandelingen en sluiten contracten af (gebied zakelijke relaties). Daarnaast bestaat hun belangrijkste bezigheid uit het verkopen van goederen en producten zoals (alcoholische) drank en etenswaren (gebied goederen).

Door het verkopen van o.a. ondeugdelijke producten of goederen, het schenken van alcoholische dranken, aan minderjarigen en de handel in drugs e.d. bestaat de mogelijkheid van het in gevaar brengen van personen, goederen en de volksgezondheid in het algemeen. Door toegang te hebben tot de goederen, gelden, etc. van het bedrijf, bestaat de mogelijkheid van misbruik ten eigen bate, diefstal en verduistering.

Screeningsprofiel juridische dienstverlening

[Vervallen per 01-07-2008]

Onder de juridische dienstverlening zijn o.a. de advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder en accountant te scharen. Ook juridische adviseurs vallen er onder. Een van de kenmerken van deze beroepen is, dat zij allen in de dienstverlenende sector opereren en omgaan met gevoelige informatie (gebieden diensten en informatie). Door het (eventueel) hebben van een één op één relatie is er sprake van een tijdelijke afhankelijkheid (gebied personen). Andere aspecten zijn het hebben van budgetbevoegdheid en het omgaan met contante en girale waarden, en het verschaffen, aanschaffen en beheren van goederen en producten (o.a. curator) (gebied geld).

Het omgaan met gevoelige informatie brengt het risico met zich mee van misbruik van gegevens, het lekken van informatie, afpersing, afdreiging en vervalsing. Het hebben van budgetbevoegdheid, het omgaan met contante en girale waarden en het beheren van goederen brengt o.a. het gevaar van diefstal of verduistering mee. In deze dienstverlenende sector bestaat ook het gevaar van omkopingen, het witwassen van gelden via constructies door criminele organisaties.

Screeningsprofiel onderwijs

[Vervallen per 01-07-2008]

Naast de directeur/(con)rector en het onderwijzend personeel vallen ook het (administratief) ondersteunend personeel, de conciërge en de schoonmaker onder het screeningsprofiel onderwijs. Zij zijn belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen, met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren in het bijzonder. Daarbij kan er sprake zijn van een (tijdelijke) afhankelijkheid door het hebben van een één op één relatie (gebied personen). Zo sturen directeuren/(con)rectoren vanuit hun functie mensen en/of een organisatie aan (gebied aansturen organisatie), hebben zij budgetbevoegdheid (gebied geld) en zijn zij in de gelegenheid met gevoelige informatie om te gaan en systemen te raadplegen waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen (gebied informatie). Dit laatste kan o.a. ook gelden voor het administratief ondersteunend personeel.

Personen die werkzaam zijn in het onderwijs krijgen te maken met kwetsbare groepen in onze samenleving. Tijdens de periode dat deze groep aan de zorg van het (onderwijzend) personeel is toevertrouwd, bestaat de verplichting de veiligheid niet in gevaar te brengen.

Het gevaar van machtsmisbruik, eventueel door afpersing of afdreiging en het gevaar van zedendelicten is aanwezig. Daarnaast hebben enkelen van hen toegang tot gevoelige informatie waardoor het gevaar bestaat van misbruik van gegevens, afpersing en afdreiging. Ook het gevaar van diefstal en verduistering is aanwezig.

Screeningsprofiel taxibranche; taxichauffeur

[Vervallen per 01-07-2008]

Het kenmerk van de taxibranche is dat het rijdend personenvervoer is per auto, ingericht voor ten hoogste acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen. De branche bevat niet alleen uit (straat)taxivervoer, maar ook rouw- en trouwauto's, luchthavenvervoer (personen auto's en busjes), ziekenfondstaxi's, schoolkinderenvervoer en het vervoer van personen op grond van de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) vallen hieronder (gebied proces).

De taxichauffeur is belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mensen. Chauffeurs werkzaam op schoolbusjes of op grond van de WVG zijn daarentegen ook nog belast met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren. In hun functie komt het vaak voor dat er een één op één relatie is, waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid (gebied personen). Chauffeurs in het (straat)taxivervoer gaan daarnaast met contante (en girale) waarden om (gebied geld).

Een van de risico's in de taxibranche is het in gevaar brengen van de veiligheid van personen en goederen. Denk bijvoorbeeld dronken achter het stuur zitten, agressief rijgedrag enz.

Daarnaast bestaat ook het gevaar van machtsmisbruik (zedendelicten), afpersing, afdreiging, diefstal of verduistering en vervalsing van bijvoorbeeld taxipassen.

Sreeningsprofiel taxibranche; taxiondernemer

[Vervallen per 01-07-2008]

Een taxiondernemer stuurt vanuit zijn functie mensen, de voor hem werkzame taxichauffeur(s) en/of een organisatie aan (gebied aansturen organisatie). Hij beslist over offertes, het voeren van onderhandelingen en het afsluiten van contracten, (gebied zakelijke relaties), hij verschaft, schaft aan en heeft het beheer over goederen en producten w.o. het wagenpark (gebied goederen). Daarnaast gaat hij om met contante en girale waarden (gebied geld).

Bij het omgaan met gelden bestaat er het gevaar van diefstal of verduistering, en het witwassen van gelden. Door bijvoorbeeld het slecht beheren van het wagenpark bestaat het in gevaar brengen van de veiligheid van personen en goederen. Ook bestaat het gevaar van vervalsing, o.a. van de ondernemersvergunning. Doordat de ondernemer vanuit zijn functie mensen aanstuurt, bestaat het gevaar van machtsmisbruik, afpersing en afdreiging.

Screeningsprofiel (vakantie)gastgezinnen, pleeggezinnen en adoptie

[Vervallen per 01-07-2008]

Werkzaamheden en functies waarbij men in aanraking komt met mensen zoals sociaal zwakkeren, lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten of kinderen dragen een hoog risico in zich mee. Deze mensen verkeren meestal in een afhankelijkheidspositie. De (vakantie)gastgezinnen, pleeggezinnen en adoptiefouders zijn verantwoordelijk en belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van mens (en dier) in het algemeen. Een extra dimensie is dat zij belast zijn met de zorg voor minderjarigen en/of de zorg voor personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren. Meestal is er sprake van een één op één relatie waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid. Daarnaast kan het voorhanden hebben van stoffen, zoals drugs, of objecten of voorwerpen e.d., (denk aan illegaal vuurwapenbezit) een risico vormen voor het welzijn en de veiligheid van mens (en dier) in het algemeen (gebied personen).

Bovengenoemde personen hebben een voorbeeldfunctie en kunnen (direct of indirect) invloed uitoefenen op de aan hen toevertrouwden d.m.v. hun gedragingen. Doordat er sprake kan zijn van een één op één relatie, bestaat er het gevaar van machtsmisbruik wat kan uitmonden in zedendelicten en het in gevaar brengen van de veiligheid van o.a. kinderen.

Screeningsprofiel (gezins)voogd bij voogdij-instellingen, reclasseringswerker, raadsonderzoeker en maatschappelijk werker

[Vervallen per 01-07-2008]

Personen die werkzaam zijn in deze sectoren krijgen te maken met de sociaal zwakkeren in onze samenleving. Zij zijn belast met de zorg voor het welzijn en de veiligheid van de aan hen toevertrouwde mensen, waaronder minderjarigen en personen die in een afhankelijkheidssituatie verkeren. Vaak is er een één op één relatie, waarbij er sprake is van een (tijdelijke) afhankelijkheid (gebied personen). Vanuit hun functie gaan zij met gevoelige informatie om en zijn zij bevoegd systemen te raadplegen waarin vertrouwelijke gegevens zijn opgeslagen (gebied informatie).

Door het omgaan met en toegang hebben tot gevoelige en vertrouwelijke informatie bestaat het gevaar van misbruik van deze gegevens en het lekken van informatie. Er is sprake van een machtspositie waardoor het gevaar aanwezig is van machtsmisbruik, misdrijven tegen de zeden, afpersing, afdreiging en het in gevaar brengen van de veiligheid van de aan hen toevertrouwde personen. Daarnaast hebben zij vaak toegang tot gelden of girale waarden, waardoor er gevaar bestaat voor diefstal of verduistering.

Screeningsprofiel stichtingen en verenigingen

[Vervallen per 01-07-2008]

Stichtingen en verenigingen beheren, d.m.v. hun bestuurders, de aan hen toevertrouwde contante gelden of girale waarden. Zij sturen vanuit hun functie een organisatie of mensen aan (gebied aansturen organisatie). Daarnaast kunnen zij budgetbevoegdheid hebben, aanbestedingen doen, goederen en producten aanschaffen en/of beheren, en contact hebben met leveranciers (gebieden geld en goederen).

Vanuit hun positie hebben zij de mogelijkheid gelden te witwassen en gelden en/of goederen te ontvreemden of te verduisteren. Daarnaast bestaat er het in gevaar brengen van personen, goederen of de volksgezondheid.

Screeningsprofiel bestuurders rechtspersonen

[Vervallen per 01-07-2008]

Bestuurders geven vanuit hun functie leiding aan mensen en/of organisatie (gebied aansturen organisatie). Zij hebben contact met leveranciers, voeren onderhandelingen en beslissen over het afsluiten van contracten en aanbestedingen (gebied zakelijke relaties).

Leidinggeven aan mensen of een organisatie brengt het risico met zich van machtsmisbruik, dat tot uitdrukking kan komen in omkoping, diefstal, verduistering, afpersing en afdreiging. Bovendien kunnen zij vanuit hun positie de veiligheid van personen in gevaar brengen.

 1. Met 'inzicht in' wordt bedoeld dat door de aanvraag van een VOG de vraag wordt beantwoord of er sprake is van bezwaren tegen een natuurlijke of rechtspersoon.

  ^ [1]
 2. Bij de aanvraag worden alleen die justitiële antecedenten betrokken die in Nederland bekend zijn en in de justitiële documentatie en politieregisters zijn opgenomen. Antecedenten die in het buitenland zijn gepleegd worden bij de beoordeling betrokken indien ze in Nederland zijn opgenomen in de justitiële documentatie.

  ^ [2]
 3. Dit is de registratie Vennoot 1998 die bij de Dienst Bestuurszaken wordt beheerd. In deze registratie zijn onder andere gegevens opgenomen van opgerichte besloten en naamloze vennootschappen.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina