Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 12-09-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 17 maart 2004, nr. DSI/MY-79/04, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.3.1 tot en met 2.3.9 en 2.3.14 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van Hoofdstuk II, Afdeling 3, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering) kunnen in 2004 verplichtingen worden aangegaan tot een bedrag van € 156 miljoen voor uitgaven in de periode 2005 tot en met 2008.

Het subsidieplafond is niet van toepassing op subsidieverlening door Nederlandse vertegenwoordigingen namens de minister en op subsidieverlening aan organisaties, bedoeld in artikel 2.3.14, tweede lid, van de regeling.

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats overeenkomstig de maatstaven, neergelegd in hoofdstuk II, Afdeling 3, van de regeling en in het Beleidskader Thematische Medefinanciering (Stcrt. 2004, nr. 51; www.minbuza.nl). Aanvragen waarvan op grond van de gegevens, bedoeld in de artikelen 2.3.12 en 2.3.13 van de regeling aannemelijk is dat zij, vergeleken met de overige aanvragen, de hoogste bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen, vermeld in artikel 2.3.1 van de regeling, zullen leveren, komen het eerst voor subsidieverlening in aanmerking, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 1.1.8, derde lid, onder d, van de regeling.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:

plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

,

R.G. de Vos

Terug naar begin van de pagina