Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2003/2004

[Regeling vervallen per 01-07-2006.]
Geldend van 28-03-2004 t/m 30-06-2006

Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2003/2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (PbEG L 178) en verordening (EG) nr. 1739/2003 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 30 september 2003 houdende verlaging, voor het verkoopseizoen 2003/2004, van de in het kader van de productiequotaregeling gegarandeerde hoeveelheid in de sector suiker, en van de geraamde maximale behoeften van de raffinaderijen in het kader van de preferentiële invoer (PbEG L 249);

Gelet op artikel 7 van de Regeling suiker, isoglucose en inulinestroop 1999;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2006]

In afwijking van artikel 1 van de Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor de verkoopseizoenen 2001/2002 tot en met 2005/2006 worden de quota, bedoeld in artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1260/2001, voor het verkoopseizoen 2003/2004 als volgt vastgesteld:

 • a. witte suiker:

  • 1°. Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

   A-quotum: 420.674.375 kg

   B-quotum: 109.836.596 kg

  • 2°. CSM Suiker B.V. te Amsterdam

   A-quotum: 252.404.625 kg

   B-quotum: 67.700.304 kg

 • b. isoglucose:

  Amylum Nederland B.V. te Koog aan de Zaan

  A-quotum: 7.249.600 kg

  B-quotum: 1.707.400 kg

 • c. inulinestroop:

  Koninklijke Coöperatie Cosun U.A. te Breda

  A-quotum: 64.629.900 kg

  B-quotum: 15.221.600 kg

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling quota suiker, isoglucose en inulinestroop voor het verkoopseizoen 2003/2004.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2003.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 17 maart 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina