Invoeringsregeling verlofsparen Rechterlijke Macht

[Regeling vervallen per 06-09-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 28-03-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Justitie van 17 maart 2004, nr. 5270412, tot invoering van de mogelijkheid tot verlofsparen voor de sector Rechterlijke Macht

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 38q van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-09-2006]

  • 3 In afwijking van artikel 2.1.4., derde lid, van de Verlofspaarregeling rijkspersoneel dienen de rechterlijke ambtenaren en de rechterlijke ambtenaren in opleiding de aanvraag tot het sparen van een geldelijke voorziening voor spaarverlof, die betrekking heeft op het inzetten van (een deel van) de vakantie-uitkering als bron voor het jaar 2004, in voor 15 april 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 06-09-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina