Instellingsbesluit Impulscommissie Breedband

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 21-03-2004 t/m 30-12-2004

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2004, nr. TP/MI4018177, tot instelling van de Impulscommissie Breedband (Instellingsbesluit Impulscommissie Breedband)

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de Impulscommissie Breedband;

 • b. de minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Er is een Impulscommissie Breedband.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over een duurzame, toekomstvaste keuze voor breedband op basis van een dialoog met de belanghebbende partijen uit markt en overheid. Onderwerp van de dialoog is de meest geëigende marktordening voor de verdere ontwikkeling van breedbandige diensten. Tot slot versterkt de commissie de coördinatie tussen de centrale en decentrale overheden van de initiatieven op het terrein van breedband.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid, en drie andere leden.

 • 2 De leden van de commissie worden door de minister benoemd en kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden zijn deskundig op het terrein waarop de commissie een taak heeft en zijn geen ambtenaren.

 • 4 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 5 Te rekenen vanaf 2 maart 2004 worden tot lid van de commissie benoemd:

  • a. de heer drs. W.J. Deetman, te Den Haag, tevens voorzitter;

  • b. de heer prof. ir. R. Pieper, te Aerdenhout;

  • c. de heer prof. ing. W.C.L. Zegveld, te Rijswijk;

  • d. mevrouw drs. C.J.G. Zuiderwijk, te Oud-Zuilen.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

De commissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen en instanties.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie heeft een secretariaat dat bestaat uit een of meer door de minister aan te wijzen personen.

 • 3 Na opheffing van de commissie, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de archiefbescheiden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De commissie rapporteert maandelijks mondeling of schriftelijk aan de minister over haar bevindingen en over de voortgang van haar werkzaamheden.

 • 2 De commissie stelt uiterlijk op 15 september 2004 een eindrapportage op van haar bevindingen en zendt deze eindrapportage aan de minister. De minister zendt de eindrapportage binnen vier weken na ontvangst aan de Tweede Kamer en stelt de Tweede Kamer in kennis van zijn standpunt over deze rapportage.

 • 3 De commissie verstrekt aan de minister desgevraagd alle inlichtingen waarover zij in het kader van haar taakuitvoering beschikt.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 maart 2004.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2004.

Artikel 8

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Impulscommissie Breedband.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 16 maart 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina