Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek rijksoverheid 2001

[Regeling vervallen per 30-04-2006 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2006.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 31-12-2005

Regeling van de Minister van Financiën van 15 maart 2004, inzake reguliere prestatiegegevens en periodiek evaluatieonderzoek (Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek rijksoverheid 2001)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 38, tweede lid, aanhef en onder a, van de Comptabiliteitswet 2001;

Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 22 januari 2004, kenmerk 62R);

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 30-04-2006]

  • 1 De Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek rijksoverheid van 26 februari 2001 wordt ingetrokken.

  • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek rijksoverheid 2001.

  • 3 Zij treedt in werking met ingang van 1 april 2004 en werkt terug tot en met 1 januari 2002.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina