Regeling verlening voorschotten 2004

[Regeling vervallen per 02-12-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 01-04-2004 t/m 31-12-2006

Regeling van de Minister van Financiën van 15 maart 2004 inzake het verlenen van voorschotten door het Rijk (Regeling verlening voorschotten 2004)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 2, derde lid, van het Besluit kasbeheer 1998;

Na overleg met de Algemene Rekenkamer (brief van 22 januari 2004, kenmerk 62R);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 02-12-2007]

In deze regeling wordt onder voorschot verstaan:

 • a. een vooruitbetaling door het Rijk in verband met door een derde aan het Rijk te leveren produkten, te verlenen diensten of te verrichten werken;

 • b. een vooruitbetaling door het Rijk op een aan een derde verstrekte aanspraak op een subsidie, bijdrage of lening of op een aanspraak uit hoofde van een verstrekte garantie.

Artikel 2

[Vervallen per 02-12-2007]

 • 1 Voorschotten, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder a, kunnen tot maximaal 80% van de aangegane verplichting worden verleend voor zover de gewoonte, de billijkheid of het belang van het Rijk dit vordert. De voorschotverlening wordt schriftelijk overeengekomen.

 • 3 Een overeenkomst, waarin voorschotverlening wordt afgesproken, wordt, indien die voorschotverlening in een begrotingsjaar naar verwachting een door de Minister van Financiën vast te stellen bedrag te boven gaat, niet gesloten dan nadat de Minister van Financiën daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Voor verschillende categorieën voorschotten kunnen verschillende bedragen worden vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 02-12-2007]

Het stellen van voldoende zekerheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, kan achterwege blijven:

 • a. met betrekking tot voorschotten die volgens de gewoonte zonder zekerheidsstelling worden verleend;

 • b. in bijzondere gevallen bij gemotiveerd besluit van de betrokken minister.

Artikel 4

[Vervallen per 02-12-2007]

 • 1 Voorschotten, bedoeld in artikel 1, aanhef en onder b, worden tot zodanige bedragen verleend:

  • a. als verantwoord is in verband met het doel van de overdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;

  • b. als in het belang is van het Rijk.

 • 2 Voorschotten, bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b, behoeven de voorafgaande schriftelijke instemming van de Minister van Financiën.

 • 3 De betrokken minister bepaalt of zekerheid moet worden gesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 02-12-2007]

Over voorschotten wordt rente in rekening gebracht, voor zover dit in verband met de motieven die tot de voorschotverlening hebben geleid, redelijk is te achten.

Artikel 6

[Vervallen per 02-12-2007]

 • 2 Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling verlening voorschotten 2004.

 • 3 Zij treedt in werking met ingang van 1 april 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina