Regeling taken en bevoegdheden bezwaar- en beroepszaken werktijdverkorting

[Regeling vervallen per 11-11-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2009.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 25-03-2004 t/m 31-08-2009

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 maart 2004, nr. WBJA/JA/04/14236, houdende het verlenen van taken en bevoegdheden met betrekking tot het behandelen van bezwaar- en beroepszaken betreffende verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (Regeling taken en bevoegdheden bezwaar- en beroepszaken werktijdverkorting)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 22, eerste lid, van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2004;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-11-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2009]

  • 2 Aan het hoofd van de afdeling Juridische Zaken van de Arbeidsinspectie wordt in het kader van de behandeling van de bezwaar- en beroepszaken, bedoeld in het eerste lid, mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

    • a. de afhandeling van administratieve stukken;

    • b. het machtigen van personen om een bewindspersoon in gerechtelijke procedures te vertegenwoordigen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-11-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-09-2009]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling taken en bevoegdheden bezwaar- en beroepszaken werktijdverkorting.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 maart 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
namens deze:
de secretaris-generaal,

M.A. Ruys

Naar boven