Subsidieregeling verbetering zorg aan leerlingen samenwerkingsverbanden WSNS

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 29-05-2004 t/m 31-07-2008

Subsidieregeling verbetering zorg aan leerlingen samenwerkingsverbanden WSNS

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-08-2008]

Doel van deze regeling is het verminderen van knelpunten en het aanbrengen van verbeteringen in de zorg aan leerlingen van de scholen in een samenwerkingsverband WSNS.

Artikel 2. Verlening, betaalbaarstelling en besteding subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 Aan het bestuur van de centrale dienst in een samenwerkingsverband (SWV) dan wel, indien een SWV geen centrale dienst heeft, het bevoegd gezag via de school die daarvoor in het SWV is aangewezen, wordt een bedrag van € 4,03 per leerling in het SWV voor de periode 1 januari 2004 tot en met 31 juli 2004 toegekend. De subsidie wordt berekend op basis van het feitelijk aantal leerlingen in het SWV op de teldatum 1 oktober 2002, waarbij wordt uitgegaan van de laatst bekende gegevens zoals die door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen in het SWV zijn geaccordeerd.

  • 2 Het toe te kennen bedrag wordt betaalbaar gesteld binnen 8 weken na de inwerkingtreding van deze regeling.

  • 3 Het bedrag, bedoeld in het eerste lid, dient in 2004 te worden besteed aan maatregelen die bijdragen aan het doel, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3. Verantwoording en vaststelling subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

  • 1 De subsidie wordt verstrekt als bestemmingsbedrag.

  • 2 Het bestuur van de centrale dienst in het SWV dan wel, indien het SWV geen centrale dienst heeft, het bevoegd gezag waaraan de subsidie is verleend, draagt zorg voor de financiële verantwoording van de besteding van de subsidie. Deze verantwoording vindt plaats gelijktijdig met de indiening van de aanvraag rijksvergoeding voor het jaar 2004 van de desbetreffende centrale dienst of het desbetreffende bevoegd gezag. Uit de verantwoording moet blijken dat de subsidie is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling. De accountant, bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, geeft zijn oordeel dienaangaande.

  • 3 Gelijktijdig met de vaststelling van de rijksvergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt de subsidie vastgesteld.

  • 4 Centrale diensten die over het jaar waarin activiteiten op basis van deze regeling zijn uitgevoerd geen aanvraag rijksvergoeding indienen, zenden uiterlijk 1 november 2005 een activiteitenverslag in als bedoeld in artikel 4:80 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede een financieel verslag waaruit blijkt dat de subsidie is besteed in overeenstemming met de bepalingen van deze regeling. Indien het subsidiebedrag meer bedraagt dan € 45.000,– gaan deze verslagen vergezeld van een accountantsverklaring waaruit blijkt dat de subsidie overeenkomstig deze regeling is besteed. Deze documenten worden gezonden aan CFI/BPO/PPV, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Binnen 13 weken na ontvangst van de documenten wordt de definitieve subsidie vastgesteld.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aan de beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. De regeling treedt niet eerder in werking dan nadat 4 weken na de overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens wordt te kennen gegeven dat het in de regeling geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als ” Subsidieregeling verbetering zorg aan leerlingen samenwerkingsverbanden WSNS”.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina