Regeling delegatie Stichting Fonds MKZ-AI

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 17-03-2004 t/m 31-03-2007

Regeling delegatie Stichting Fonds MKZ-AI

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder Stichting: Stichting Fonds MKZ-AI.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Op grond van deze regeling kan op aanvraag subsidie worden verstrekt aan ondernemers in de agrarische sector en ondernemers in het midden- en kleinbedrijf die uitsluitend als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van:

  • ofwel de op 13 maart 2001 uitgebroken mond- en klauwzeerepidemie;

  • ofwel de op 28 februari 2003 uitgebroken Aviaire Influenza-epidemie, en

  gegeven de omvang van hun inkomensverlies en de draagkracht van de onderneming, zodanig ernstig getroffen zijn dat zij de bedrijfsvoering noch op eigen kracht noch met behulp van door de rijksoverheid of andere overheden getroffen voorzieningen, met uitzondering van de voorziening getroffen in het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen respectievelijk het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 kunnen voortzetten.

 • 2 De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voorzover de subsidie in een redelijke verhouding staat tot de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van de mond- en klauwzeerepidemie onderscheidenlijk de Aviaire Influenza-epidemie en een aantoonbaar causaal verband bestaat tussen de tegemoetkoming en de ter bestrijding van de mond- en klauwzeerepidemie onderscheidenlijk de Aviaire Influenza-epidemie getroffen maatregelen.

 • 3 De subsidies worden verstrekt in de vorm van rentesubsidies voor kortlopend overbruggingskrediet, voor krediet voor werkkapitaal en voor krediet ten behoeve van investeringen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2007]

De subsidieverstrekking geschiedt:

 • a. indien de aanvraag is gedaan ten behoeve van een agrarische ondernemer, in overeenstemming met:

  • de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector (PB C 28, 1 februari 2000);

  • de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 288, 9 oktober 1999).

 • b. indien de aanvraag is gedaan ten behoeve van een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf die niet actief is in de transportsector, in overeenstemming met:

  • de Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG L 10).

  • de Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun (PbEG L 10).

 • c. indien de aanvraag is gedaan ten behoeve van een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf die actief is in de transportsector, in overeenstemming met:

  • de Communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden (PB C 288, 9 oktober 1999).

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De subsidie bedraagt per ondernemer minimaal € 4.500,– en maximaal € 100.000,–.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan de inkomensachteruitgang van de betrokken ondernemer als gevolg van de getroffen maatregelen ter bestrijding van de mond- en klauwzeerepidemie onderscheidenlijk de Aviaire Influenza-epidemie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Een subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring van deze regeling door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verlening van een subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is ter verkrijging van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of wegens het uitblijven ervan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2007]

Aanvragen voor subsidie door ondernemers die zijn getroffen door de Aviaire Influenza Epidemie 2003 kunnen worden ingediend tot en met 31 augustus 2004.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De uitvoering van deze regeling, met inbegrip van het nemen van besluiten op grond ervan, wordt gedelegeerd aan de Stichting.

 • 2 De Stichting kan beleidsregels vaststellen ter zake van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Besluiten van de Stichting, genomen voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling, gelden als besluiten op grond van deze regeling.

 • 2 Beleidsregels die door de Stichting zijn vastgesteld voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling gelden als beleidsregels vastgesteld op grond van artikel 7, tweede lid.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling delegatie Stichting Fonds MKZ-AI

Artikel 10

[Vervallen per 01-04-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 13 juli 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina