Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 03-04-2004 t/m 30-12-2004

Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Paragraaf I. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1. schoolsoortgroep 1:

 • 2. schoolsoortgroep 2:

  scholen voor vwo, havo en scholengemeenschappen vwo/havo;

 • 3. schoolsoortgroep 3:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo, inclusief de afdeling leerwegondersteunend onderwijs;

 • 4. schoolsoortgroep 4:

  scholengemeenschappen (vwo/)havo/mavo/vbo, inclusief de afdelingen leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs.

Paragraaf II. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 2. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 januari 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 januari 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 68.405,59

  • b. schoolsoortgroep 2:

   € 81.642,63

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 80.771,18

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 78.458,35

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de schoolbehoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt per 1 januari 2004 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 1.075,26

  • b. schoolsoortgroep 2:

   € 1.504,68

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 1.294,33

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 1.136,73

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt per 1 januari 2004 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 10.765,02

  • b. schoolsoortgroep 2:

   1.724,26

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 7.778,03

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 10.060,32

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 januari 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 35.864,66, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 3. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 januari 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 2, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 januari 2004 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 57.076,66

  • b. schoolsoortgroep 2:

   € 65.838,71

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 62.528,01

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 59.087,64

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 2, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf III. Vaststelling landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 4. Landelijke gemiddelde personeelslast per 1 augustus 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Voor de directie bedraagt per 1 augustus 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 67.937,59

  • b. schoolsoortgroep 2:

   € 81.084,07

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 80.218,58

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 77.921,57

 • 2 De landelijke gemiddelde personeelslast voor de leraren wordt per school bepaald volgens de formule:

  cf x ggl +c.

  Daarbij is:

  cf: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde coëfficiënt.

  Deze bedraagt per 1 augustus 2004 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 1.069,06

  • b. schoolsoortgroep 2:

   € 1.496,93

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 1.285,89

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 1.131,28

  ggl: de gewogen gemiddelde leeftijd van de leraren als bedoeld in de publicatie van 27 februari 1998, VO/FB/1998/7449 (Gele katern 1998, 7) en van 10 augustus 1998, VO/FB/1998/30920 (Gele katern 1998, 18), en

  c: de voor de schoolsoortgroep waartoe de school behoort vastgestelde vaste voet.

  Deze bedraagt per 1 augustus 2004 voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 10.702,91

  • b. schoolsoortgroep 2:

   1.715,37

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 7.727,33

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 10.012,08

 • 3 Voor het onderwijsondersteunend personeel bedraagt per 1 augustus 2004 de landelijke gemiddelde personeelslast per formatieplaats € 35.619,29, ongeacht de schoolsoortgroep.

Artikel 5. Aanvullende personele bekostiging vanaf 1 augustus 2004

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Indien een aanvullende bekostiging op grond van artikel 85a, eerste lid, van de WVO wordt verstrekt, zijn op de vaststelling van de bekostiging het tweede tot en met het vierde lid van toepassing.

 • 2 Voor de directieformatie geldt de voor de school in artikel 4, eerste lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

 • 3 Voor de lerarenformatie bedraagt per 1 augustus 2004 de gemiddelde personeelslast per formatieplaats voor:

  • a. schoolsoortgroep 1:

   € 56.704,61

  • b. schoolsoortgroep 2:

   € 65.409,54

  • c. schoolsoortgroep 3:

   € 62.120,43

  • d. schoolsoortgroep 4:

   € 58.702,47

 • 4 Voor de formatie onderwijsondersteunend personeel geldt de in artikel 4, derde lid, genoemde gemiddelde personeelslast.

Paragraaf IV. Maatregelen schooljaar 2004 - 2005

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 6. Percentage vergoeding kosten voor vervanging personeel voor het schooljaar 2004 - 2005

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2004 - 2005 is het percentage in verband met de kosten van vervanging, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 1,24%.

Artikel 7. Percentage vergoeding kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid voor het schooljaar 2004 - 2005

[Vervallen per 31-12-2004]

Voor het schooljaar 2004 - 2005 is het percentage in verband met de kosten van werkloosheidsuitkeringen of suppleties inzake arbeidsongeschiktheid, bedoeld in artikel 84b van de WVO: 0,1%.

Artikel 8. Arbeidsmarktimpuls voor het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 10 van de ministeriële regeling van 30 juli 2003, VO/FB/2003/35283 (Gele katern 2003, 18) komt per 1 augustus 2004 te vervallen.

Paragraaf V. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

Artikel 9. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en werkt wat betreft de artikelen 2 en 3 terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl), schooljaar 2003 - 2004 en 2004 - 2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage I

[Vervallen per 31-12-2004]

Overzicht gpl-bedragen schooljaar 2003-2004 en 2004-2005

Soort bedrag

Bedrag per 1 augustus 2003

Bedrag per 1 januari 2004

Bedrag per 1 augustus 2004

Schoolsoortgroep 1

     

Directie:

€ 67.938,32

€ 68.405,59

€ 67.937,59

OP coëfficient:

€ 1.067,06

€ 1.075,26

€ 1.069,06

OP constante:

€ 10.682,88

€ 10.765,02

€ 10.702,91

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 56.641,29

€ 57.076,66

€ 56.704,61

Schoolsoortgroep 2

     

Directie:

€ 81.084,94

€ 81.642,63

€ 81.084,07

OP coëfficient:

€ 1.493,20

€ 1.504,68

€ 1.496,93

OP constante:

€ 1.711,10

€ 1.724,26

€ 1.715,37

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 65.336,14

€ 65.838,71

€ 65.409,54

Schoolsoortgroep 3

     

Directie:

€ 80.219,44

€ 80.771,18

€ 80.218,58

OP coëfficient:

€ 1.284,45

€ 1.294,33

€ 1.285,89

OP constante:

€ 7.718,68

€ 7.778,03

€ 7.727,33

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 62.050,91

€ 62.528,01

€ 62.120,43

Scchoolsoortgroep 4

     

Directie:

€ 77.922,41

€ 78.458,35

€ 77.921,57

OP coëfficient:

€ 1.128,06

€ 1.136,73

€ 1.131,28

OP constante:

€ 9.983,56

€ 10.060,32

€ 10.012,08

OP gpl aanvullende bekostiging:

€ 58.636,62

€ 59.087,64

€ 58.702,47

OOP alle groepen:

€ 35.619,67

€ 35.864,66

€ 35.619,29

Terug naar begin van de pagina