Instellingsregeling Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 21-03-2004 t/m 30-06-2005

Instellingsregeling Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2005]

Er is een Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding, hierna te noemen de ACIR.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2005]

De ACIR heeft tot taak de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door middel van het opstellen van een plan te adviseren over het beleid ten aanzien van de informatievoorziening ten behoeve van de rampenbestrijding en het stellen van prioriteiten ten aanzien van de daarbij te nemen stappen, alsmede het aangeven van welke kosten hiermee gemoeid zullen zijn en op welke wijze dit gefinancierd kan worden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

  • 1 De ACIR brengt haar advies uit voor 1 april 2005 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies wordt de ACIR opgeheven.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

De archiefbescheiden van de ACIR worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het centrale archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2005.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Adviescommissie Coördinatie ICT Rampenbestrijding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 maart 2004

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina