Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging oalt

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 20-03-2004 t/m 31-07-2008

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging oalt

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies;

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 01-08-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doel van de subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

Subsidie wordt slechts verleend aan gemeenten. Het doel van de subsidieverlening is om zo veel mogelijk oalt-personeelsleden te behouden voor de (onderwijs)arbeidsmarkt.

Artikel 3. Omvang subsidie

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Voor elk oalt-personeelslid heeft de gemeente eenmalig recht op € 5000,-. Indien een oalt-personeelslid tegelijkertijd werkzaam is in verschillende gemeenten, ontvangt elke gemeente een aandeel in het subsidiebedrag dat overeenkomt met de betrekkingsomvang van het oalt-personeelslid.

Artikel 4. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 01-08-2008]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van artikel 3 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Paragraaf 2. Subsidieaanvraag en subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 5. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Subsidie wordt op aanvraag verleend aan de in artikel 1 bedoelde gemeenten.

 • 2 De subsidieaanvraag moet worden ingediend bij Cfi t.a.v. Unit BGS/UGE, postbus 606, 2700 ML Zoetermeer.

Artikel 6. Vereisten

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 2 De subsidieaanvraag wordt ingediend per formulier. Dit formulier is met het kenmerk CFI 64030 te downloaden via www.cfi.nl. Dit aanvraagformulier is eventueel ook te bestellen met het plaketiket CFI 84887.

Artikel 7. Termijn indiening

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie kan eenmalig worden aangevraagd. De aanvraag wordt ingediend vóór 1 januari 2005.

 • 2 Aanvragen die op of na 1 januari 2005 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 8. Subsidieverlening

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De minister neemt binnen acht weken na ontvangst van de subsidieaanvraag een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening.

 • 2 Indien door verschillende gemeenten subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van hetzelfde oalt-personeelslid, neemt de minister binnen 13 weken na ontvangst van de laatste aanvraag een beslissing op het verzoek tot subsidieverlening.

Paragraaf 3. Verplichtingen subsidieontvanger en subsidievaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 9. Besteding

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De subsidie is bestemd voor oalt-personeelsleden voorzover deze niet geschikt zijn voor het geven van schoolonderwijs conform artikel 3 van de WPO of WEC en voor zover de besteding berust op individuele afspraken tussen werkgever en werknemer die zijn gericht op het behoud van de werknemer voor de (onderwijs)arbeidsmarkt. Slechts wanneer vaststaat dat een werknemer niet voor de (onderwijs)arbeidsmarkt kan worden behouden, kunnen werknemer en werkgever een andere bestemming van de subsidie overeenkomen.

 • 2 Met inachtneming van artikel 3, tweede lid, verstrekt de gemeente de subsidie aan bevoegde gezagsorganen naar evenredigheid van het aantal oalt-personeelsleden dat bij hen in dienst is en onder de voorwaarde dat zij de subsidie besteden overeenkomstig het eerste lid.

Artikel 10. Betrokkenheid (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 De gemeente verstrekt subsidie aan bevoegde gezagsorganen van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs onder de voorwaarde dat zij de besteding verantwoorden aan de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad of de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen waaraan de subsidie wordt verstrekt.

 • 2 De gemeente verstrekt slechts subsidie ten behoeve van oalt-personeelsleden waarvoor een andere rechtspositie geldt dan die voor het onderwijspersoneel onder de voorwaarde dat de verantwoording van de besteding aan het personeel plaatsvindt op een wijze die overeenkomt met het eerste lid.

 • 3 De in dit artikel bedoelde verantwoording vindt plaats door bekendmaking van het subsidiebedrag en de wijze waarop de subsidie is besteed.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Gelijktijdig met de aanvraag geeft de gemeente de volgende informatie:

 • 2 De gemeente werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de besteding van de middelen.

Artikel 12. Besteding van de subsidie/terugvordering

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Subsidie wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

 • 2 De subsidie kan binnen een periode van vijf jaar na vaststelling door de minister geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd indien de gemeente onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere of geen toekenning zou hebben geleid, indien de gemeente de subsidie niet heeft gebruikt in overeenstemming met de doelstelling, bedoeld in artikel 2, indien na subsidieverlening aan de ene gemeente door een andere gemeente subsidie wordt aangevraagd ten behoeve van dezelfde persoon, dan wel indien subsidie niet is besteed vóór 1 augustus 2005.

Artikel 13. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 1 Bij de verantwoording specifieke uitkeringen 2005 doet de gemeente een aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Voor deze aanvraag tot subsidievaststelling wordt door Cfi een model opgesteld.

 • 2 Indien de toegekende subsidie meer bedraagt dan € 45.500,- gaat de aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een verklaring over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 14. Voorschotten

[Vervallen per 01-08-2008]

De minister verleent een voorschot ten hoogte van het subsidiebedrag en betaalt dit voorschot binnen zes weken na de beslissing tot subsidieverlening.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-08-2008]

Artikel 15. Intrekking subsidieregelingen oalt

[Vervallen per 01-08-2008]

 • 2 De in het eerste lid genoemde regelingen blijven van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor het moment waarop deze regeling in werking treedt.

Artikel 16. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern, waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Artikel 17. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als ”Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging oalt”.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina