Wijzigingsbesluit Besluit bloedproducten (bijsluiter en levering van antirhesus D immunoglobuline aan artsen en verloskundigen)

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geldend van 24-03-2004 t/m 30-06-2007

Besluit van 5 maart 2004, houdende wijziging van het Besluit bloedproducten voor zover het betreft de bijsluiter en de levering van antirhesus D immunoglobuline aan artsen en verloskundigen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 november 2003, kenmerk GMT/G 2426436;

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d, en 26, onder f, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening;

De Raad van State gehoord (advies van 15 december 2003, nr. W13.03.0468/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 maart 2004; kenmerk GMT/G 2459115;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-07-2007]

In afwijking van artikel 2, derde lid, van het Besluit bloedproducten, mag de buitenverpakking van een bloedproduct dat is bereid voor 1 januari 2005 ook de vermelding bevatten, bedoeld in artikel 2, derde lid, onder b, van het Besluit bloedproducten zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding, bedoeld in artikel III.

Artikel III

[Vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 maart 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de drieëntwintigste maart 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina