Instellingsbesluit Commissie van Onafhankelijke Deskundigen ten aanzien van de Evaluatie van het Bronbeleid Geluid Spoor

Geldend van 14-03-2004 t/m heden

Instellingsbesluit Commissie van Onafhankelijke Deskundigen ten aanzien van de Evaluatie van het Bronbeleid Geluid Spoor

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

Er is een Commissie van Onafhankelijke Deskundigen ten aanzien van de Evaluatie van het Bronbeleid Geluid Spoor, hierna te noemen: de Commissie.

Artikel 2

 • 1 De Commissie bestaat uit de volgende leden:

  • -

   de heer drs. J. Laan, Rotterdam, tevens voorzitter;

  • -

   de heer drs. ing. P.M. Blok, Hillegom;

  • -

   de heer ir. P.H. de Vos, Loosdrecht.

 • 2 De Commissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen die op basis van eigen kennis haar werkzaamheden verricht. De commissie is bevoegd om kennis van derden aan te wenden voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig is.

 • 3 De Commissie wordt ondersteund door een onafhankelijke, externe secretaris. Deze secretaris wordt gefinancierd door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en is voor zijn werkzaamheden voor de Commissie uitsluitende verantwoording verschuldigd aan de Commissie.

Artikel 3

 • 1 De Commissie heeft tot taak uitvoering te geven aan de in de Planologische Kernbeslissing Betuweroute en het Tracébesluit Betuweroute vastgelegde evaluatie van het bronbeleid geluid spoor.

 • 2 De Commissie zal ernaar streven haar werkzaamheden op 29 februari 2004 af te ronden.

 • 3 De evaluatie dient antwoord te geven op de vragen:

  • -

   Welke ontwikkelingen met betrekking tot reductie van het brongeluid zijn er gaande aan baan- en treinzijde?

  • -

   Rechtvaardigen deze ontwikkelingen de verwachting dat op de Betuweroute een bronreductie van 3 dB(A) kan worden bereikt?

  • -

   Zo nee, wat moet de Nederlandse overheid er dan aan doen om dit doel wél te bereiken, en wanneer?

Artikel 4

De Commissie rapporteert haar bevindingen omtrent de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, rechtstreeks aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2003, en vervalt nadat de Commissie zijn rapportage aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer heeft aangeboden.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie van Onafhankelijke Deskundigen ten aanzien van de Evaluatie van het Bronbeleid Geluid Spoor.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat ,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina