Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 14-03-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 maart 2004, nr. UAW/2004/15563, houdende de inrichting van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving alsmede de toedeling van taken en vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2004)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, onder k, en 11 van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directoraat-generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen 2004;

Besluit:

§ 1. Organisatie en taken directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

De directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving bestaat uit:

 • a. de afdeling Cao Onderzoek en Beleidsinformatie;

 • b. de afdeling Registratie, Beheer en Informatie;

 • c. de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Cao Onderzoek en Beleidsinformatie is verantwoordelijk voor:

 • a. het instellen van onderzoeken naar ontwikkelingen met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten;

 • b. het genereren van beleidsinformatie ten aanzien van de overige uitvoeringstaken die tot de taak van de directie behoren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het hoofd van de afdeling Registratie, Beheer en Informatie is voorts verantwoordelijk voor alle interne processen betreffende de bedrijfsvoering van de Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving, waaronder de management-, administratieve-, secretariële-, personele-, en financiële ondersteuning, automatisering, managementinformatievoorziening en huisvesting.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden is verantwoordelijk voor:

§ 2. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het als plaatsvervangend directeur aangewezen afdelingshoofd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de hoofden, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid voorzover het betreft:

  • 1°. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van beoordelingen;

  • 2°. het houden van manager–medewerkergesprekken;

  • 3°. verlof;

  • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur;

 • b. het afdoen van stukken, met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijze kan worden vermoed, dat deze door de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetging moeten worden afgedaan.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Registratie, Beheer en Informatie is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het inhuren van uitzendkrachten ten behoeve van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving;

 • c. het afsluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot kantoorbenodigdheden, reisbescheiden en waardebonnen ten behoeve van de directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving tot een maximum van € 5.000,– per overeenkomst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Doorverlening van mandaat, machtiging en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving.

§ 3. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 maart 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,
namens deze:
de

directeur Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

,

M.H.M. van der Goes

Terug naar begin van de pagina