Regeling veiligheid brandstoftanks luchtvaartuigen

[Regeling vervallen per 04-06-2008.]
Geldend van 12-03-2004 t/m 03-06-2008

Regeling veiligheid brandstoftanks luchtvaartuigen

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 5, zevende lid, onderdeel c, en 20, derde lid, van het Besluit luchtwaardigheid;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 04-06-2008]

  • 1 Houders van een typecertificaat of een aanvullend typecertificaat met betrekking tot een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1, gaan na of dat typecertificaat of aanvullend typecertificaat voldoet aan de in de bij deze regeling behorende bijlage op de wijze als in die bijlage is voorgeschreven.

  • 2 Indien een typecertificaat of aanvullend typecertificaat niet voldoet aan de bij de in het eerste lid bedoelde bijlage, dient de houder van dat certificaat een aanvraag in om wijziging van dat certificaat ter voldoening aan die bijlage. De wijziging waarvoor een aanvraag is ingediend, is een ingrijpende wijziging.

  • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op belangrijke wijzigingen van luchtvaartuigen die vóór 15 oktober 2001 zijn goedgekeurd.

Artikel 3

[Vervallen per 04-06-2008]

  • 1 Houders van een luchtvaartuig als bedoeld in artikel 1, gaan na of het luchtvaartuig of de luchtvaartuigen waarvan zij houder zijn, voldoen aan de in de bij deze regeling behorende bijlage op de wijze als in die bijlage is voorgeschreven.

  • 3 De houder van een luchtvaartuig als bedoeld in het tweede lid legt een onderhoudsplan tot aanbrengen van de in het tweede lid bedoelde wijzigingen uiterlijk 6 december 2004 ter goedkeuring voor aan de minister. Het onderhoudsplan voorziet tevens onder meer in wijziging van de desbetreffende onderhoudsprogramma’s alsmede het zorg dragen voor voldoende scholing van het personeel, dat met het desbetreffende onderhoud is belast en het opstellen van trainingsprogramma’s daartoe.

Artikel 4

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 04-06-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling veiligheid brandstoftanks luchtvaartuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage die ter inzage wordt gelegd bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Bijlage

[Vervallen per 04-06-2008]

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.]

Terug naar begin van de pagina