Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer

[Regeling vervallen per 12-09-2008.]
Geldend van 01-06-2008 t/m 11-09-2008

Besluit van 2 maart 2004, houdende regelen ter uitvoering van de EG-verordening betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen WMS)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 januari 2004, nr. MJZ2003132445, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op Verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PbEG L 63) en artikel 24 van de Wet milieugevaarlijke stoffen;

De Raad van State gehoord (advies van 12 februari 2004, nr. W08.04.0025/V);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 februari 2004, nr. MJZ2004020.096, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 12-09-2008]

In dit besluit wordt verstaan onder verordening: verordening (EG) nr. 304/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (PbEG L 63).

Artikel 2

[Vervallen per 12-09-2008]

Als instantie als bedoeld in artikel 4 van de verordening wordt Onze Minister aangewezen.

Artikel 3

[Vervallen per 12-09-2008]

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de eisen gesteld bij de artikelen 7, eerste lid, eerste alinea, en derde lid, 9, eerste en tweede lid, 10, derde lid, laatste volzin, 13, vierde, zesde, zevende en achtste lid, 14, 15, tweede lid, en 16 van de verordening.

  • 2 Het is verboden te handelen in strijd met een voorschrift dat is verbonden aan een ontheffing als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de verordening.

Artikel 5

[Vervallen per 12-09-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 12-09-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering verordening in- en uitvoer gevaarlijke chemische stoffen milieubeheer.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 maart 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de achttiende maart 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina