Inkomstenbelasting, belastingverdragen; voorkoming van dubbele belasting in box 3; in aanmerking nemen van schulden

[Regeling vervallen per 09-08-2008 met terugwerkende kracht tot en met 18-07-2008.]
Geldend van 02-03-2004 t/m 17-07-2008

Inkomstenbelasting, belastingverdragen; voorkoming van dubbele belasting in box 3; in aanmerking nemen van schulden

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag voorgelegd over de voorkoming van dubbele belasting in box 3 met betrekking tot in het buitenland gelegen onroerende zaken en de schulden die verband houden met die onroerende zaken. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.

Vraag

[Vervallen per 09-08-2008]

Volgens afdeling 4 van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (hierna: BVDB 2001) geldt een vrijstelling voor de inkomstenbelasting die betrekking heeft op het buitenlandse voordeel uit sparen en beleggen. Het buitenlandse voordeel uit sparen en beleggen betrof in de voorgelegde vraag het voordeel uit de waarde van een in het buitenland gelegen onroerende zaak verminderd met de waarde van de schulden in verband met die bezitting.

Wordt ook bij toepassing van een belastingverdrag de voorkoming van dubbele belasting verleend voor de inkomstenbelasting over het voordeel uit de waarde van de in het buitenland gelegen onroerende zaak verminderd met de waarde van de schuld die verband houdt met die onroerende zaak? Deze vraag werd voorgelegd in verband met het onder het belastingverdrag met Zwitserland voor de vermogensbelasting gewezen arrest van de Hoge Raad van 20 april 1983, nr. 21 083, BNB 1983/205, alsmede het OESO-commentaar op artikel 22 (vermogen), waarin is vermeld dat het artikel niet voorziet in de aftrek van schulden.

Antwoord

[Vervallen per 09-08-2008]

Ja, ook bij toepassing van een belastingverdrag (waaronder begrepen de belastingverdragen die voor de voorkoming van dubbele belasting niet verwijzen naar het BVDB 2001, zoals het belastingverdrag met Zwitserland), wordt voor de inkomstenbelasting de voorkoming van dubbele belasting verleend over het buitenlandse voordeel uit sparen en beleggen waarbij de waarde van de in het buitenland gelegen onroerende zaak wordt gesaldeerd met de waarde van de schulden die verband houden met die onroerende zaak. Het arrest van de Hoge Raad van 20 april 1983, nr. 21 083, BNB 1983/205 is hierbij niet van toepassing, omdat het arrest is gewezen voor de vermogensbelasting. Voor de inkomstenbelasting valt deze situatie in het algemeen onder artikel 6 van het OESO-modelverdrag inzake inkomsten uit onroerende zaken.

Terug naar begin van de pagina