Instellingsbesluit Departementale Auditdienst Verkeer en Waterstaat

[Regeling vervallen per 21-08-2010.]
Geldend van 10-03-2004 t/m 20-08-2010

Instellingsbesluit Departementale Auditdienst Verkeer en Waterstaat

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en formatie rijksdienst;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-08-2010]

Er is een Departementale Auditdienst Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 21-08-2010]

De Departementale Auditdienst Verkeer en Waterstaat bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. de afdeling Financial Auditing;

  • b. de afdeling Internal Auditing;

  • c. het Bedrijfsbureau.

Artikel 3

[Vervallen per 21-08-2010]

De Departementale Auditdienst Verkeer en Waterstaat heeft binnen het gehele werkterrein van de V&W-organisatie de volgende taken:

  • a. het toetsen van financiële verantwoordingen op de juiste inrichting, op een getrouwe weergave en op rechtmatigheid, alsmede op het gevoerde financiële en materiële beheer;

  • b. het verrichten van bijzondere onderzoeken en het uitvoeren van adviesopdrachten die voortvloeien uit de controlefunctie;

  • c. het verschaffen van een bepaalde mate van zekerheid over de kwaliteit van de bedrijfsvoering en de beleidsvoering, alsmede het adviseren van het verantwoordelijke management over verbeteringen in de bedrijfsvoering en de beleidsvoering;

  • d. het onderzoeken van de bedrijfsvoering met betrekking tot de kwaliteit van de sturing en beheersing van de primaire en ondersteunende processen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 21-08-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Departementale Auditdienst Verkeer en Waterstaat.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervanger, en de diensthoofden.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina