Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004

Geldend van 17-03-2004 t/m heden

Overzicht publicaties voor het primair onderwijs in 2004

Algemeen

Voor u ligt het ”Overzicht publicaties voor het primair onderwijs 2004”. Het overzicht bevat de voorgenomen publicaties die in het kalenderjaar 2004 vanuit de beleidsdirectie PO in het Gele Katern zullen verschijnen.

De data die genoemd zijn in de kolom ”Streefdatum publicatie” zijn in veel gevallen afhankelijk van advies- en overlegprocedures en/of het doen treffen van wettelijke maatregelen. Het overzicht is niet uitputtend; er kunnen nog publicaties verschijnen die op dit moment niet zijn voorzien.

Nr. Onderwerp

Streefdatum publicatie

1.

Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2004-2005

januari 2004

2.

Regeling toekenning bedrag per OALT-leraar in het kader van het sociaal plan beëindiging bekostiging OALT

februari 2004

3.

Voorlichtingspublicatie over sociaal plan beëindiging bekostiging OALT

februari 2004

4.

Regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs

februari 2004

5.

Maatregelen in verband met deregulering en autonomie-vergroting op korte termijn (schoolbudget met ingang van 1 augustus 2004 + facilitering versterking bestuur & management)

maart 2004

6.

Aanpassing vergoeding Materiele instandhouding leerling-gebonden financiering (rugzakje)

maart 2004

7.

Regeling opslagpercentages Vervangingsfonds (VF) en Participatiefonds (PF) voor het schooljaar 2004 - 2005

maart 2004

8.

Voorlichtingspublicatie over meetjaar 2004 - 2005 in verband met invoering lump sum

maart 2004

9.

Regeling extra zorgformatie voor basisscholen 2004

maart 2004

10.

Aanvullende formatie voor basisscholen en voor scholen voor (v)so als bedoeld in de WEC op grond van bijzondere omstandigheden voor het schooljaar 2004 - 2005

maart 2004

11.

Verlenging van de regeling scholing overblijfkrachten

april 2004

12.

Regeling bekostiging onderwijs aan zieke kinderen 2004 - 2005

april 2004

13.

Regeling aanvullende formatie LGF, schooljaar 2004 - 2005:

voorjaar 2004

 
  • aanvullende formatie bij groei van aantal ambulant begeleide leerlingen

 
 
  • aanvullende formatie cluster 4 voor preventieve ambulante begeleiding

 

14.

Regeling aanpassing vergoedingsbedragen Regionale Expertisecentra en WEC-scholen

voorjaar 2004

15.

(Verlenging) stimuleringsregeling beginnende directeuren in het PO

mei 2004

16.

Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijs-achterstandenbeleid (GOA) 2004 - 2005

juni 2004

17.

Subsidieregeling zij-instromers 2004 - 2005 voor primair onderwijs

juli 2004

18.

Bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2004 en 2005 en groeipercentage voor het jaar 2003

september 2004

19.

Vaststelling programma’s van eisen 2005 WPO (nieuwe vergoedingsbedragen)

oktober 2004

20.

Vaststelling programma’s van eisen 2005 WEC (nieuwe vergoedingsbedragen)

oktober 2004

21.

Inwerkingtreding programma’s van eisen 2005 WPO en WEC

december 2004

22.

Invoering (model)jaarverslag

december 2004

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,
namens deze,

mr. P.J. van Ham

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina