Instellingsbesluit Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 06-03-2004 t/m 30-06-2013

Instellingsbesluit Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Er is een Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen (Stuurgroep DSU), verder te noemen: de stuurgroep.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

De stuurgroep heeft tot taak het opleveren van een beoordelingskader voor de doorlichting van specifieke uitkeringen en het doen van voorstellen tot overheveling naar het Gemeente- of Provinciefonds, bundeling of vereenvoudiging van de specifieke uitkeringen, beide ter voorbereiding op besluitvorming in de ministerraad.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

De stuurgroep brengt de in artikel 2 bedoelde voorstellen en adviezen uit aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën, die deze zullen voorleggen aan de ministerraad.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

 • 1 De stuurgroep bestaat uit:

  • a. de voorzitter, de heer L.C. Brinkman;

   en de volgende leden:

  • b. de heer L.A.M. van Halder;

  • c. de heer A.H.M. de Jong;

  • d. de heer A.N. van der Zande;

  • e. de heer J.A. van den Bos;

  • f. de heer J. van Lidth de Jeude;

  • g. de heer D.M.F. Jongen;

  • h. de heer H.A. Timmerman;

  • i. mevrouw L.M. Huizer;

  • j. de heer B.J.M. Peters;

  • k. de heer H.J. Schartman.

 • 2 De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiën benoemen en ontslaan de voorzitter.

 • 3 Het secretariaat van de stuurgroep wordt gevormd door een ambtenaar van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en een ambtenaar van het Ministerie van Financiën.

 • 4 Het secretariaat wordt bij de uitoefening van zijn taak rechtstreeks aangestuurd door de voorzitter van de stuurgroep.

 • 5 De stuurgroep kan, met inachtneming van de bepalingen van dit besluit, zijn werkwijze en die van het secretariaat regelen.

 • 6 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep geschiedt met inachtneming van de beheersregels, op grond van de Archiefwet (Stb. 1995, 276) en het Archiefbesluit (Stb. 1995, 671). De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het Ministerie van Financiën.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

De stuurgroep zal uiterlijk medio 2004 verslag doen van haar werkzaamheden. In overeenstemming met de in artikel 3 genoemde bewindspersonen kan deze termijn eenmalig worden verlengd.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep doorlichting specifieke uitkeringen.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Mede namens de

Minister

van Financiën,
de

Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties

,

Th.C. de Graaf

Terug naar begin van de pagina