Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2004

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4 van beschikking 2003/566/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 juli 2003 inzake de financiële bijdrage voor de uitvoering van door de lidstaten voor 2003 geplande acties voor de tenuitvoerlegging van de in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid geldende controle-, inspectie- en toezichtregelingen (PbEU L 192);

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling wordt onder vissersvaartuig verstaan:

  • a. een vissersvaartuig met een lengte over alles van 18 tot en met 21 meter, met uitzondering van de vissersvaartuigen, bedoeld in artikel 10a van de regeling;

  • b. een vissersvaartuig als bedoeld in artikel 3, derde lid, onderdeel a of b, van verordening nr. 2847/93, of

  • c. een vissersvaartuig met een lengte over alles van meer dan 15, maar niet meer dan 18 meter, met uitzondering van de vissersvaartuigen, bedoeld in artikel 10a van de regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister kan op aanvraag aan een ondernemer subsidie verstrekken voor:

 • a. de aanschaf van satellietvolgapparatuur die na 1 januari 2003 heeft plaatsgevonden ten behoeve van installatie van deze apparatuur op een vissersvaartuig, of

 • b. de aanpassing, die na 1 januari 2003 is verricht, van satellietvolgapparatuur, die in de periode tussen 1 januari 2000 en 1 januari 2003 is aangeschaft ten behoeve van installatie van deze apparatuur op een vissersvaartuig.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kan met betrekking tot een vaartuig als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a of b, waarop op het moment van inwerkingtreding van deze regeling satellietvolgapparatuur is geïnstalleerd die voldoet aan de artikelen 10b, 10c en 10e van de regeling, een aanvraag worden ingediend tussen 1 februari en 1 april 2005. Het tweede lid, onderdelen a en d, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. voor de uitgaven tot € 1500, 100% van de werkelijk gedane uitgaven;

  • b. voor de uitgaven boven de € 1500, 50% van de werkelijk gedane uitgaven, en ten hoogste € 4500.

 • 2 Voor de subsidie worden de uitgaven in aanmerking genomen exclusief de ingevolge de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigde omzetbelasting, tenzij op het tijdstip van indiening van de aanvraag wordt aangetoond dat deze niet in aftrek kan worden gebracht.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De aanvraag voor subsidie wordt ingediend bij de Dienst Regelingen op een daartoe bestemd formulier.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van de nota’s van de aanschaf of de aanpassing van de satellietvolgapparatuur, waarop de gemaakte kosten zijn gespecificeerd, en de betalingsbewijzen daarvan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

De minister stelt na ontvangst van de in artikel 5 bedoelde bescheiden de subsidie vast.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt € 650.000.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag volledig is, als datum van ontvangst geldt.

 • 3 Indien door toewijzing van aanvragen met dezelfde datum van ontvangst het subsidieplafond zou worden overschreden, geschiedt toewijzing aan de hand van een rangschikking van de aanvragen, waarbij telkenmale de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst voor toewijzing in aanmerking komt. De rangschikking vindt plaats volgens loting die geschiedt door een door de minister aan te wijzen notaris.

 • 4 Voor de toepassing van het derde lid komen uitsluitend aanvragen in aanmerking ten aanzien waarvan als datum van ontvangst geldt de dag waarop het subsidieplafond zou worden overschreden.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Subsidie wordt verleend onder voorbehoud van goedkeuring door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

 • 2 De beslissing tot verlening van subsidie kan worden ingetrokken of gewijzigd indien dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van de goedkeuring van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of het uitblijven daarvan.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling satellietvolgapparatuur 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 februari 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

Terug naar begin van de pagina