Wijzigingsregeling Regeling MLA’s

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-04-2008.]
Geldend van 06-03-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende wijziging van de Regeling MLA’s

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1, vijfde lid, van het Besluit luchtwaardigheid en artikel 56 van het Luchtverkeersreglement;

Besluit:

Artikel II

  • 1 De minister verstrekt op verzoek van de houder van een tijdelijk speciaal-BvL, dat is afgegeven op grond van artikel 12, tweede lid van de Regeling MLA’s, zoals dat luidde op de dag voorafgaand aan inwerkingtreding van deze regeling, een speciaal-BvL af voor ten hoogste een jaar.

  • 2 Indien bij afloop van de termijn van geldigheid van het in het eerste lid bedoelde speciaal-BvL niet is voldaan aan artikel 12, tweede lid, van de Regeling MLA’s, kan een nieuw speciaal-BvL tot uiterlijk 3 april 2005 worden afgegeven.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Artikel I, onderdeel D, werkt terug tot en met 3 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina