Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 12-11-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 februari 2004, nr. WBJA/JA/04/12863, houdende de inrichting van de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2004)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder WBJA: de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

WBJA bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Wetgeving I;

 • b. de afdeling Wetgeving II;

 • c. de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden;

 • d. de afdeling Juridische Aangelegenheden;

 • e. het Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep;

 • f. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De hoofden van de afdelingen Wetgeving I en Wetgeving II zijn, ten aanzien van de aan elk van hen toegewezen beleidsterreinen, verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

  • a. het bevorderen van de kwaliteit van de wet- en regelgeving van het ministerie;

  • b. het behandelen van wetgevende aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

  • c. het ontwerpen van de teksten van alle wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen op het terrein van het ministerie, met uitzondering van de begrotingswetten;

  • d. het adviseren over het gebruik van het instrument regelgeving;

  • e. de implementatie van internationale verdragen en regelingen.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Wetgeving II is voorts belast met bijzondere taken op het gebied van het wetgevingskwaliteitsbeleid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van de kwaliteit van het bestuurlijk en internationaal-rechtelijk handelen van het ministerie;

 • b. het behandelen van bestuurlijke en internationaal-rechtelijke aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

 • c. het adviseren over en behandelen van bestuurlijke aangelegenheden, zoals het beleid inzake de zelfstandige bestuursorganen, het externe adviesstelsel, bestuursakkoorden, het decentralisatiebeleid, de verhouding publiek-privaat en bestuurlijke vernieuwing;

 • d. het adviseren over en behandelen van internationaal-rechtelijke aangelegenheden en procedures, waaronder het toetsen van nationale regelgeving aan het internationale recht;

 • e. het bijdragen aan de totstandkoming van internationale verdragen en regelingen;

 • f. het, in afwijking van artikel 3, eerste lid, onderdeel e, en op verzoek van het hoofd van de afdeling Wetgeving I of Wetgeving II, opstellen van regelgeving ter implementatie van internationale verdragen en regelingen, voorzover het daarbij gaat om regelgeving waarbij de inzet van de internationaal-rechtelijke expertise van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden aangewezen is;

 • g. het, in afwijking van artikel 5, onderdeel c, en op verzoek van het hoofd van de afdeling Juridische Aangelegenheden, behandelen van nationale juridische procedures, voorzover het daarbij gaat om procedures waarbij de inzet van de internationaal-rechtelijke expertise van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden aangewezen is.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Juridische Aangelegenheden is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het bevorderen van de kwaliteit van het juridisch handelen van het ministerie;

 • b. het behandelen van nationale juridische aspecten van departements- en rijksbrede onderwerpen;

 • c. het adviseren over en behandelen van nationale juridische vraagstukken en procedures, waaronder bezwaar- en beroepsprocedures (met uitzondering van bezwaarschriften, beroepschriften van (ex-)medewerkers van het ministerie inzake aangelegenheden verband houdende met de dienstbetrekking) alsmede aangelegenheden met betrekking tot de Wet openbaarheid van bestuur en de Regeling openbaarheid van bestuur Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • d. het adviseren en coördineren van aangelegenheden betreffende klachten tegen het ministerie ingediend bij de Nationale ombudsman, met uitzondering van klachten ingediend door (ex-)medewerkers van het ministerie verband houdende met de dienstbetrekking.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van het Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het verlenen van ondersteuning bij de afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures waar het ministerie bij betrokken is, met uitzondering van bezwaar- en beroepsprocedures die worden behandeld door de Arbeidsinspectie, het Agentschap SZW en de Inspectie Werk en Inkomen;

 • b. het voeren van het secretariaat van externe adviescommissies die bezwaren behandelen;

 • c. het verlenen van ondersteuning bij de behandeling van verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur;

 • d. het verlenen van ondersteuning bij gerechtelijke en internationaal-rechtelijke procedures waarbij het ministerie betrokken is.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

De directiesecretaris geeft leiding aan het Bureau Bedrijfsvoering en is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. alle interne bedrijfsvoeringsaangelegenheden van WBJA met betrekking tot personeel, informatie, organisatie, financiën, algemene zaken en huisvesting, de zogenoemde PIOFAH-taken;

 • b. het aanleveren van managementinformatie ten behoeve van het management van WBJA, de voorbereiding en bewaking van managementafspraken, het beheer van bedrijfsvoeringsprocessen die bij WBJA gevoerd worden en de zorg voor een goede afstemming met de bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie gevoerd wordt.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Elk van de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, is belast met het leiding geven aan de medewerkers van de eigen afdeling.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen worden gemachtigd tot het paraferen van stukken die betrekking hebben op de taken van de eigen afdeling, een en ander met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur WBJA afgedaan moeten worden.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de afdeling Juridische Aangelegenheden wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

 • a. de behandeling van gerechtelijke procedures waarbij de Staat of de bewindspersonen partij zijn;

 • b. het ter ondertekening voorleggen aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal of een directeur-generaal van stukken betreffende gerechtelijke procedures;

 • c. het machtigen van personen om een bewindspersoon in gerechtelijke procedures en in procedures bij de Nationale ombudsman te vertegenwoordigen;

 • d. de afhandeling van administratieve stukken inzake procedures van bezwaar en beroep alsmede daarmee verwante procedures;

 • e. de voorbereiding en de bekendmaking van een besluit op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur waaronder de ondertekening van ontvangstbevestigingen van verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, de ondertekening van brieven waarbij aan derden verzocht wordt te reageren op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur, de ondertekening van brieven waarbij de beslistermijn op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur ex artikel 6 van die wet wordt verlengd en de ondertekening van brieven ter bekendmaking van een besluit op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur aan derden.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke en Internationaal-rechtelijke aangelegenheden wordt mandaat en machtiging verleend tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

 • a. procedures inzake uit internationale verdragen voortvloeiende notificatieverplichtingen;

 • b. de behandeling van gerechtelijke procedures waarbij de Staat of de bewindspersonen partij zijn;

 • c. het ter ondertekening voorleggen aan een bewindspersoon, de secretaris-generaal, de plaatsvervangend secretaris-generaal, een directeur-generaal of de inspecteur-generaal van stukken betreffende gerechtelijke procedures.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan het hoofd van het Bureau Ondersteuning Bezwaar en Beroep en aan de onder hem ressorterende secretaris Bezwaar en Beroep wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de afhandeling van administratieve stukken inzake procedures van bezwaar en beroep alsmede daarmee verwante procedures, waaronder niet begrepen het machtigen van personen om een bewindspersoon in gerechtelijke procedures en in procedures bij de Nationale ombudsman te vertegenwoordigen.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van de eigen afdeling, voorzover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager–medewerkergesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2009]

De directiesecretaris is gevolmachtigd tot:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Facilitaire Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur- en lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen kunnen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur WBJA bevoegdheden doorverlenen aan onder hen ressorterende functionarissen.

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 februari 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden

,

W.D. Oldemans

Terug naar begin van de pagina