Mandaatbesluit uitvoering Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

[Regeling vervallen per 17-07-2009 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2009.]
Geldend van 07-03-2004 t/m 30-06-2009

Besluit tot verlening mandaat voor uitvoering Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

De Minister van Economische Zaken,

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart van 23 december 2003, kenmerk U/2003.1230;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-07-2009]

Aan de algemeen directeur van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s, alsmede machtiging tot het afdoen van alle daarop betrekking hebbende stukken. Het mandaat behelst niet het behandelen van eventuele bezwaar- of beroepsprocedures in het kader van bovengenoemde subsidieregeling.

Artikel 2

[Vervallen per 17-07-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 februari 2004

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

waarnemend Directeur-Generaal van Innovatie

,

Chr.P. Buijink

Terug naar begin van de pagina