Instellingsbesluit Adviescommissie Water

Geldend van 17-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, houdende instelling van de Adviescommissie Water (Instellingsbesluit Adviescommissie Water)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 2

De Commissie heeft tot taak de Minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent de uitvoering van het integraal waterbeleid.

Artikel 3

Voor zover het voor de vervulling van haar taak nodig is kan de Commissie inlichtingen verlangen van bestuursorganen, deskundigen en andere belanghebbenden.

Artikel 5

  • 1 De Minister van Infrastructuur en Milieu benoemt en ontslaat de leden van de Commissie.

  • 2 De leden van de Commissie kunnen voor een tijdvak van vier jaar worden herbenoemd.

Artikel 7

  • 1 Het secretariaat van de Commissie berust bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

  • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de Commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

  • 3 Indien de Commissie wordt opgeheven draagt de secretaris het archief over aan de beheerder van het archief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Artikel 8

  • 1 Aan de leden, met inbegrip van de voorzitter, wordt een vaste vergoeding per maand toegekend.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatsten werkt terug tot en met 10 februari 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina