Instellingsbesluit Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart

[Regeling vervallen per 01-08-2004.]
Geldend van 28-02-2004 t/m 31-07-2004

Instellingsbesluit Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-08-2004]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de commissie: de Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart;

 • b. de inspectie: de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart;

 • c. de staatssecretaris: de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 2

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 Er is een Commissie Tarieven Divisie Luchtvaart.

 • 2 De commissie heeft tot taak een rapport op te stellen waarin de volgende vragen worden beantwoord en voorts dienaangaande voorstellen te doen:

  • a. welke taken van de inspectie moeten, gegeven de rijksbrede en departementale kaders die daarbij gelden, worden doorberekend aan de luchtvaartsector, en welke niet;

  • b. op welke manier kunnen de kosten verbonden aan het verrichten van de taken van de inspectie het best worden doorberekend, rekening houdend met criteria als onder meer transparantie, doelmatigheid en profijtbeginsel. In dat verband formuleert de commissie een voorstel voor de methode van doorberekening – en zo nodig ook enkele alternatieven – en motiveert de keuzes die daarin naar het oordeel van de commissie gemaakt moeten worden.

 • 3 Voor de uitvoering van haar taak maakt de commissie gebruik van ten minste de volgende bronnen:

  • a. het rapport ‘Maat Houden’ (Kamerstukken II, 1996/1997, 24 036 nr. 22);

  • b. de kaders zoals die binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn vastgelegd in de Aanschrijving tarieven voor externe dienstverlening en de Beleidslijn Tarieven;

  • c. het rapport van de IVW-Taskforce Tarieven (2002).

 • 4 Onderdeel van het rapport is een overzicht waaruit blijkt hoe andere landen in de Europese Unie de inspectietaken en doorberekeningsmethoden hebben geregeld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 De commissie bestaat uit 9 leden, onder wie de voorzitter.

 • 2 De voorzitter en de leden handelen zonder last en ruggespraak.

 • 3 De voorzitter en de leden worden door de staatssecretaris benoemd en kunnen door de staatssecretaris worden geschorst en ontslagen.

 • 4 Als voorzitter van de commissie wordt benoemd de heer R.L.O. Linschoten.

 • 5 Als lid van de commissie wordt benoemd:

  • a. de heer M. Beltman;

  • b. de heer S. Broos;

  • c. mevrouw D. Eikelenboom;

  • d. de heer H. de Groot;

  • e. de heer Y. de Haan;

  • f. de heer R. van der Haring;

  • g. de heer J. Kneepkens;

  • h. de heer H. Schutte.

Artikel 4

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 De commissie stelt voor 1 april 2004 een tussenrapport op. Voor het eind van de maand april 2004 wordt het tussenrapport aan de staatssecretaris gezonden.

 • 2 De commissie stelt op 1 juli 2004 het rapport, bedoeld in artikel 2, tweede lid, vast. Voor het eind van de maand juli 2004 wordt het rapport aan de staatssecretaris gezonden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-08-2004]

De commissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen en instanties.

Artikel 6

[Vervallen per 01-08-2004]

 • 1 De commissie wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de commissie.

 • 2 Als secretaris van de commissie wordt benoemd de heer K. van Dijken van het Instituut Onderzoek Overheidsuitgaven.

 • 3 De Inspecteur-Generaal Verkeer en Waterstaat draagt zorg voor de adequate ondersteuning van de secretaris.

 • 4 De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de voorzitter van de commissie.

 • 5 Na opheffing van de commissie, of zoveel eerder als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden de archiefbescheiden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 7

[Vervallen per 01-08-2004]

Een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijke voorschrift ter zake van de gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-08-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina