Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 2004

Geldend van 09-07-2004 t/m heden

Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 2004

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1

De normbedragen voor voorzieningen als bedoeld in de artikelen 16, 22 en 31 van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten, worden met ingang van 1 maart 2004 vastgesteld op de bedragen, genoemd in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

 • 1 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoedingen volgens de code's C11, C13, C21-II, C25-I, C25-II en C25-V op basis van maximaal de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode “snelste route” en op basis van volledige postcodes.

 • 2 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen stelt de aftrek, als bedoeld onder de code's C26-I en C26-II, vast op basis van maximaal de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode “snelste route” en op basis van volledige postcodes.

 • 3 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de uurvergoeding met code E17 bij een minimale inzet van de tolk van:

  • a. één lesuur in onderwijssituaties of

  • b. een half uur in overige situaties.

 • 4 De uurvergoeding met code E17 wordt als volgt vergoed in geval van buitengewone werktijden:

  • a. 120% op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur

  • b. 130% op zaterdag tussen 06.00 en 22.00 uur

  • c. 140% op maandag tot en met zaterdag tussen 22.00 en 06.00 uur

  • d. 145% op zondagen en algemeen erkende feest- of gedenkdagen.

 • 5 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de kilometervergoedingen volgens de code's E17-A1 t/m -A3 op basis van de aantallen kilometers, verkregen volgens de ANWB-methode 'snelste route' en op basis van volledige postcodes.

 • 6 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de vergoeding, bedoeld in het vierde lid, bij een reisafstand van minimaal tien kilometer en van maximaal 220 kilometer.

 • 7 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan in bijzondere omstandigheden afwijken van het bepaalde in het vijfde lid ten aanzien van het maximale aantal kilometers.

 • 8 Voor de in de bijlage opgenomen vergoeding met code's E17-B1 en -B2 geldt als één opdracht:

  • a. iedere inzet per dag van een tolk voor een cliënt, ongeacht de duur en met inachtneming van het bepaalde in het derde lid;

  • b. de inzet van een tolk voor een groep van twee of meer leerlingen;

  • c. de inzet van twee of meer functionarissen voor dezelfde leerling of groep.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 2004.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2004. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 29 februari 2004, treedt dit besluit in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot en met 1 maart 2004.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 23 februari 2004

A.H.C. Annink

,

tijdelijk voorzitter Raad van bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina