V&W-intrekkingsregeling 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 04-03-2004 t/m 30-06-2011

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat, houdende intrekking van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat in verband met het feit dat deze hun betekenis hebben verloren (V&W-intrekkingsregeling 2004)

§ 1. Intrekking van regelingen

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel I. Goederenvervoer

[Vervallen per 01-07-2011]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel III. Scheepvaart

[Vervallen per 01-07-2011]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Artikel V. Verkeer

[Vervallen per 01-07-2011]

De volgende regelingen worden ingetrokken:

§ 2. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel VII. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-07-2011]

  • 1 Voor zover er ter zake nog sprake is van enige bestuursrechtelijke afdoening, met inbegrip van bezwaar- en beroepsprocedures, vindt deze overeenkomstig de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met VI, plaats.

  • 2 Bestaande aanspraken en verplichtingen bij, op grond of in het kader van de regelingen, bedoeld in de artikelen I tot en met VI, blijven in stand.

Artikel VIII. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel IX. Citeertitel

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: V&W-intrekkingsregeling 2004.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina