Vaststellingsregeling tenderperiode en subsidieplafond 2004 Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 17-07-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 februari 2004, nr. WJZ 4012449, houdende vaststelling van een tenderperiode en subsidieplafond voor 2004 op grond van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Als periode, waarin aanvragen om subsidie op grond van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s moeten zijn ontvangen, wordt vastgesteld: de periode van 1 april tot en met 14 mei 2004.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 4, eerste lid, onder a, van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s worden met betrekking tot projecten, waarvoor in de in artikel 1 genoemde periode een aanvraag om subsidie is ingediend, als projectkosten mede in aanmerking genomen: kosten die zijn gemaakt en betaald na 31 december 2003.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2004 verlenen van subsidies op aanvragen, ontvangen in de in artikel 1 vastgestelde periode, bedraagt € 5.899.143, waarvan:

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina