Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

Geldend van 29-02-2004 t/m heden

Aanwijzingsbesluit coördinator burgermedegebruik militair luchtvaartterrein Eindhoven

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Defensie;

Gelet op artikel 3 van het Besluit slotallocatie;

Besluit:

Artikel 1

Voor het burgermedegebruik op het militair luchtvaartterrein Eindhoven wordt als coördinator aangewezen:

Stichting Airport Coordination Netherlands, statutair gevestigd te Haarlemmermeer.

Artikel 2

De coördinator brengt ten minste twee maal per jaar en overigens op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verslag uit van zijn werkzaamheden en verstrekt daartoe alle door de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Defensie verzochte informatie.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina