Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in 2004

Geldend van 17-03-2004 t/m heden

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in 2004

Algemeen

Voor u ligt het ”Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 2004”. Het overzicht bevat publicaties die in het Gele katern verschijnen (of in enkele gevallen al verschenen zijn) en die betrekking hebben op het kalenderjaar 2004 respectievelijk het schooljaar 2004 - 2005.

De data in de kolom ”streefdatum publicatie” zijn veelal afhankelijk van advies- en overlegprocedures en/of Wetgevingstrajecten. Bijgaand overzicht is niet limitatief.

De

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

,

mr. H.G.M. van Oldeniel

Bijlage Overzicht publicaties voortgezet onderwijs in 2004

 

Regeling

Streefdatum

Reeds verschenen

 

Bekostiging

1

Regeling exploitatiekosten scholen voor v.o. 2004 - 2005

Jan-04

zie Gele Katern 2004, nr. 2

2

Regeling Cultuurprofielen VO

Jan-04

zie Gele Katern 2004, nr. 2

3

Regeling Schoolbudget 2004

feb-04

zie Gele Katern 2004, nr. 4

4

Inwerkingtreding regeling nr. 1

mar-04

 

5

Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast en bekendmaken opslagpercentages VF en PF 2004 - 2005

mar-04

 

6

Regeling bekostiging RVC en zorgbudget

mar-04

 

7

Regeling vaststelling bedrag nascholing v.o. 2004

apr-04

 

8

Regeling innovatie vo

apr-04

 

9

Aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten 2003-2005

apr-04

 

10

Regeling voor leerlingen die niet in aanmerking komen voor een LGF indicatie maar wel extra zorg behoeven

mei-04

 

11

Regeling opleiden in de school

mei-04

 

12

Regeling zij-instromers

jun-04

 

13

Overgangsregeling bekostiging landelijke organen beroepsonderwijs i.v.m. leerwerken

sep-04

 

14

Aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast i.v.m. CAO 2004

sep-04

 

15

Overgangsregeling vereenvoudiging bekostiging vo

sep-04

 

16

Aanpassing aanvullende vergoedingen vo en overgangsvoorzieningen i.v.m. vereenvoudiging bekostiging v.o.

sep-04

 

17

Loon- en prijsbijstelling exploitatiekosten vo 2004 - 2005

sep-04

 

18

Inwerkingtreden van de regeling nr. 17

nov-04

 
 

Examens

19

Domeinen filosofie havo/vwo 2006

mar-04

 

20

Thema’s klassieke taal en letterkunde 2006

mar-04

 

21

Aanpassing vmbo-programma’s

mar-04

 

22

Regeling centraal examen aangewezen vakken 2e tijdvak 2004

apr-04

 

23

Thema’s en onderwerpen c.e. geschiedenis havo/vwo 2007

apr-04

 

24

vaknamen en vakcodes VMBO

apr-04

 

25

CSPE examens 2005

okt-04

 
 

CEVO

26

Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en

   
 

staatsexamens vmbo in 2005

feb-04

zie Gele katern 2004, nr. 3

27

Maartmededeling over de eindexamens 2004

mar-04

 

28

Aanwijzing exameneenheden c.e. beroepsgerichte programma’s vmbo 2006 en 2007

apr-04

 

29

Regeling over de domeinen van CKV2 en examendata

apr-04

 

30

Probleemstellingen en stofbeperking c.e. in het vo in 2005

jun-04

 

31

Rooster centrale examens 2006

jul-04

 

32

Septembermededeling over de eindexamens 2005

sep-04

 
 

Planning scholen

33

De regelingen over de planning van scholen zullen in 1 Gele Katern verschijnen met daarin:

  • Toetsingskader omzetting, verplaatsing enz. ex artikel 75WVO

  • Toetsingskader plan van scholen 2006 - 2008

  • Regeling criteria voor het aanbieden van isp’s en het verzorgen van vbo-programma’s door een andere vbo-school

  • Criteria voor regionale arrangementen

jul-04

 
 

Overige onderwerpen

34

Verlenging inzendtermijn verzoeken voor leerwegondersteunend onderwijs

jan-04

zie Gele Katern 2004, nr. 1

35

Regeling toelating van lwoo-leerlingen en LGF-geïndiceerden tot praktijkonderwijs (pro)

mar-04

 

36

Regeling spreiding zomervakanties 2006 - 2008

jun-04

 

37

Regeling stichting, bekostiging en inrichting van internationaal georienteerd voortgezet onderwijs (vo)

jun-04

 

38

Lijst testen en toetsen bij indicatiestelling lwoo en pro 2005 - 2006

jul-04

 

39

Regeling Controle Protocol scholen/organisaties VO-sector 2005

dec-04

 
De

hoofddirecteur centrale financiën instellingen

,

mr. H.G.M. van Oldeniel

Terug naar begin van de pagina