Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Accountantsdienst-SZW 2004

[Regeling vervallen per 12-01-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 10-03-2004 t/m 31-12-2004

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2004, kenmerk AD/2004/11276, houdende de inrichting van de Accountantsdienst alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur van de Accountantsdienst (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Accountantsdienst-SZW 2004)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 12-01-2005]

Artikel 1

[Vervallen per 12-01-2005]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. AD: de Accountantsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. controller: de controller/directiesecretaris van de Accountantsdienst;

 • c. team: een clustering van medewerkers en werkzaamheden waarvan de samenstelling in beginsel voor een jaar wordt vastgelegd.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 12-01-2005]

Artikel 2

[Vervallen per 12-01-2005]

 • 1 De Accountantsdienst bestaat uit een secretariaat en een drietal teams.

 • 2 Aan het hoofd van het secretariaat staat de controller/directiesecretaris.

 • 3 Aan het hoofd van elk team staat een teammanager.

Artikel 3

[Vervallen per 12-01-2005]

De controller/directiesecretaris is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het leiding geven aan de medewerkers van het secretariaat;

 • b. het ondersteunen van het management van de directie met betrekking tot voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het integrale beleid van de AD;

 • c. het adviseren met betrekking tot personele, informatie-, organisatorische, financiële, automatiserings-, huisvestings-, en arbo-aangelegenheden;

 • d. het zorgen voor de totstandkoming van de bijdragen van de Accountantsdienst aan begrotingsuitvoeringsrapportages, de memorie van toelichting, beleidsprogramma’s en beleidsnota’s;

 • e. het uitoefenen van de controllerfunctie ten behoeve van de Accountantsdienst;

 • f. het voorbereiden en verslagleggen van vergaderingen met algemeen (beleids- en besluitvormend) karakter;

 • g. het zorgen voor de planning, procedures, beheeraangelegenheden en administratieve organisatie;

 • h. het als planningscoördinator organiseren en verzorgen van de planning- en control-werkzaamheden met betrekking tot de taken van de directie.

Artikel 4

[Vervallen per 12-01-2005]

Een teammanager is verantwoordelijk voor de volgende algemene taken:

 • a. het op stimulerende en inspirerende wijze geven van leiding en voeren van het management van zijn team;

 • b. het vorm geven aan en coördineren van de ontwikkeling, implementatie en in- en externe afstemming van hoogwaardige producten;

 • c. het vertalen van het jaarplan van de directie in programmering en verdeling van taken binnen zijn team;

 • d. het adviseren van de politieke en/of ambtelijke top;

 • e. het mede voeren van het beleid en beheer van de directie;

 • f. het als projectmanager tot stand brengen van strategische/ingrijpende (beleids)vernieuwingen die voor het hele ministerie van belang kunnen zijn.

§ 3. Volmachtverlening

[Vervallen per 12-01-2005]

Artikel 5

[Vervallen per 12-01-2005]

 • 1 De controller/directiesecretaris is gevolmachtigd tot het aangaan van koopovereenkomsten voorzover daarmee per aangelegenheid het bedrag van € 15.000,– niet wordt overschreden.

 • 2 Aan de teammanagers en de controller/directiesecretaris wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden van het eigen team c.q. secretariaat, voor zover het betreft:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager–medewerkergesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde (eenmalige) toelagen, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 12-01-2005]

Artikel 6

[Vervallen per 12-01-2005]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Accountantsdienst-SZW 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 18 februari 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Accountantsdienst

,

A. Kastelein

Terug naar begin van de pagina