Wijzigingsregeling Subsidieregeling scholingsimpuls en benoeming leden adviescommissie

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 26-02-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 februari 2004, nr. WJZ 4012096, houdende wijziging van de Subsidieregeling scholingsimpuls, vaststelling van tenderperiodes en subsidieplafonds en benoeming leden adviescommissie scholingsimpuls

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Als perioden als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Subsidieregeling scholingsimpuls, waarin aanvragen op grond van die regeling moeten zijn ontvangen, worden vastgesteld:

  • a. de periode van 22 maart 2004 tot en met 23 april 2004;

  • b. de periode van 23 augustus 2004 tot en met 24 september 2004.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2009]

De subsidieplafonds voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de perioden, genoemd in artikel II, bedragen:

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2009]

Met ingang van 1 maart 2004 worden voor een periode van twee jaar tot lid van de Adviescommissie scholingsimpuls benoemd:

  • a. de heer drs. W.A. van Bruggen, te Weert, tevens voorzitter;

  • b. de heer drs. R.C. Duvekot, te Houten;

  • c. de heer J.L.D. van Herpt AA, te Drunen;

  • d. de heer prof.dr. P.G.W. Jansen, te Voorburg.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 februari 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina