Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een [...] voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen

[Regeling vervallen per 01-08-2005.]
Geldend van 20-03-2004 t/m 31-07-2005

Regeling lijst toelating tot praktijkonderwijs voor leerlingen van leerwegondersteunend onderwijs (Iwoo) en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so in bijzondere gevallen

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-08-2005]

Artikel 2. Criteria

[Vervallen per 01-08-2005]

 • 1 In afwijking van artikel 10g, derde lid, van de WVO en artikel 4, eerste en derde lid, van het RVC-besluit kan ook een aanvraag tot indicatiestelling voor praktijkonderwijs worden ingediend voor een leerling voor wie naar het oordeel van het bevoegd gezag het zorg- en onderwijsaanbod van het praktijkonderwijs het beste aansluit bij de behoeften van de leerling en die:

  • a. het vmbo bezoekt met een positieve beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs met:

   • scores op de criteria in het grensvlak van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, of

   • naar het oordeel van het bevoegd gezag een toegenomen problematiek nadat een positieve beschikking leerwegondersteunend onderwijs is afgegeven, of

   • naar het oordeel van het bevoegd gezag een stapeling van andersoortige problematiek dan beoordeeld wordt bij de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs of praktijkonderwijs, ofwel

  • b. beschikt over een positieve indicatie van de CvI voor toelating tot het speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs dan wel leerlinggebonden financiering en die:

   • voldoet aan het leerachterstandscriterium of het IQ-criterium voor toelating tot het praktijkonderwijs blijkens gegevens die gebaseerd zijn op testen screeningsinstrumenten als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van het RVC-besluit, of

   • naar het oordeel van het bevoegd gezag, ongeacht het IQ en de leerachterstand, zoals vermeld in artikel 4, derde lid, van het RVC-besluit, een zodanige problematiek heeft dat indicatiestelling voor praktijkonderwijs geboden is.

Artikel 3. Procedure

[Vervallen per 01-08-2005]

Een aanvraag tot indicatiestelling voor praktijkonderwijs voor een leerling als bedoeld in artikel 2 wordt ingediend bij de regionale verwijzingscommissie door een bevoegd gezag.

Artikel 4. Aanvraagvereisten

[Vervallen per 01-08-2005]

De aanvraag tot indicatiestelling voor praktijkonderwijs, bedoeld in artikel 2, wordt uitsluitend ingewilligd door de RVC op voorwaarde dat de aanvraag bevat:

 • a. een kopie van de beschikking voor leerwegondersteunend onderwijs, of een kopie van de positieve indicatie van de CvI;

 • b. een op schrift gestelde zienswijze en instemming van de ouders;

 • c. een advies van de permanente commissie leerlingenzorg van het samenwerkingsverband vo waar de verwijzende school voor vmbo aan deelneemt, of van het samenwerkingsverband van de school of afdeling voor praktijkonderwijs voor leerlingen die niet afkomstig zijn van het vmbo;

 • d. een motivering waaruit blijkt dat de desbetreffende leerling behoort tot de doelgroep van deze regeling zoals omschreven in artikel 2;

 • e. een leerling-dossier dat in elk geval bevat:

  • het handelingsplan of een onderwijskundige rapportage van de desbetreffende leerling;

  • een beschrijving van de acties en de resultaten van deze acties die de verwijzende school heeft ondernomen in het kader van de begeleiding van de leerling;

  • een document waarin wordt aangegeven welke externen voor advies of hulp zijn ingeschakeld bij de begeleiding van de leerling;

  • een beschrijving van de risico’s als de leerling toch in het vmbo of een school voor speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs blijft;

  • eventueel relevante test- en toetsgegevens.

Artikel 5. Monitoring

[Vervallen per 01-08-2005]

De regionale verwijzingscommissies VO rapporteren in november 2004 aan de minister over het aantal en het type leerlingen voor wie op basis van deze regeling een beschikking praktijkonderwijs is afgegeven tot en met 1 oktober 2004.

Artikel 6. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal melding gemaakt worden in de Staatscourant.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling wordt geplaatst. De regeling vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toelating tot praktijkonderwijs van LWOO-leerlingen en leerlingen met een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs in bijzondere gevallen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina