Regeling schoolbudget voortgezet onderwijs (vo)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 28-02-2004 t/m 31-12-2005

Regeling schoolbudget voortgezet onderwijs (vo)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2. Verstrekking van een schoolbudget

[Vervallen per 01-01-2006]

Het bevoegd gezag van een school komt in het schooljaar 2004 - 2005 in aanmerking voor een aanvullende bekostiging in de vorm van een schoolbudget. Deze aanvullende bekostiging wordt berekend door de percentages, bedoeld in artikel 4, derde lid, van het Formatiebesluit W.V.O. te verhogen met 0,47.

Artikel 3. Beschikking en betaling

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Het bevoegd gezag van een school ontvangt uiterlijk 15 maart 2004 een beschikking over de verstrekking van het schoolbudget, bedoeld in artikel 2.

  • 2 De in de beschikking vastgestelde aanvullende bekostiging wordt maandelijks betaald met ingang van augustus 2004.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling zal met toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding en looptijd

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin deze regeling is bekendgemaakt en geldt vanaf het schooljaar 2004 - 2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina