Vaststellingsregeling subsidieplafond 2004 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 19-08-2004 t/m 22-12-2004

Vaststelling subsidieplafond 2004 Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening,De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, enDe Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

Voor het begrotingsjaar 2004 wordt voor de verstrekking van subsidies op grond van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden een subsidieplafond vastgesteld van € 69.360.000.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 februari 2004

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

C.P. Veerman

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat
voor deze:
de

Directeur Water

van het Directoraat-Generaal Water

A.N. Wouters

Terug naar begin van de pagina