Verhoging gezamenlijke zorgformatie 2004 en volgende jaren

Geldend van 25-02-2004 t/m heden

Verhoging gezamenlijke zorgformatie 2004 en volgende jaren

OCW-begroting 2004

In de OCW-begroting 2004 is opgenomen dat het zorgbudget van alle samenwerkingsverbanden structureel wordt verhoogd met als doel het oplossen van knelpunten en het aanbrengen van verbeteringen in de zorg aan leerlingen. Het gaat om een verhoging in 2004 van 11 miljoen euro, in 2005 van 13,5 miljoen euro en vanaf 2006 structureel 16 miljoen euro.

Aanpassing

Daarom is de minister voornemens om het Formatiebesluit Wet op het primair onderwijs (WPO) per 1 augustus 2004 aan te passen. Deze aanpassing bestaat uit een verhoging van de omvang van de gezamenlijke zorgformatie voor samenwerkingsverbanden door aanpassing van het aantal formatierekeneenheden per leerling (artikel 15d Formatiebesluit WPO). Als gevolg van de systematiek waarbij de begroting uitgaat van kalenderjaren en berekening van formatierekeneenheden van schooljaren, kan worden volstaan met twee aanpassingen van het aantal formatierekeneenheden per leerling en wel per 1 augustus 2004 naar 0,452 en vanaf 1augustus 2005 naar 0,463.

Zorgplan

Conform artikel 19 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) dient de inzet van de zorgformatie, inclusief de verhoging, in het zorgplan te worden opgenomen. Dit betekent dat de verhoogde zorgformatie voor het schooljaar 2004 - 2005 in het zorgplan voor dat schooljaar moet zijn verwerkt. Dit zorgplan moet vóór 15 mei 2004 aan de inspectie worden gezonden.

Subsidie

Omdat de wijziging van het Formatiebesluit WPO niet eerder dan met ingang van 1 augustus 2004 kan plaatsvinden, zal door middel van een regeling op grond van de Wet overige OCenW-subsidies aan de samenwerkingsverbanden tevens een subsidie worden toegekend in 2004. De subsidie moet in het jaar 2004 worden besteed.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,
namends deze,

mr. J. van Ham

directeur primair onderwijs

Terug naar begin van de pagina