Subsidieregeling Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen

[Regeling vervallen per 03-04-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 02-04-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 februari 2004, nr. A&G/W&B/2004/3919 houdende regels met betrekking tot de verstrekking van subsidies in het kader van het Programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 03-04-2008]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • b. bedrijfstakorganisatie: een voor de bedrijfstak representatieve organisatie van werkgevers of werknemers, die rechtspersoonlijkheid bezit;

 • c. actieplan: hetgeen hieronder wordt verstaan in bijlage I bij deze regeling;

 • d. hoogrisico bedrijfstak: hetgeen hieronder wordt verstaan in bijlage II bij deze regeling;

 • e. stoffen: stoffen en preparaten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a en b, van Richtlijn 1999/45/EG van het Europese Parlement en de Raad van 31 mei 1999 (zogenaamde Preparatenrichtlijn) alsmede mogelijk vrijkomende stoffen uit producten.

Artikel 2. Subsidieverlening

[Vervallen per 03-04-2008]

 • 1 De minister kan, met inachtneming van de artikelen 3 en 4, op aanvraag subsidie verstrekken aan een of meer bedrijfstakorganisaties voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van een actieplan dat is gericht op verbetering van de kennisinfrastructuur die leidt tot het voorkomen van blootstelling van werknemers aan stoffen dan wel het beschermen van werknemers die blootgesteld worden aan stoffen in een hoogrisico bedrijfstak.

 • 2 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op andere bedrijfstakken dan de hoogrisico bedrijfstakken, indien het beoogde actieplan bijdraagt aan de realisering van beleidsdoelstellingen gericht op verbetering van de kennisinfrastructuur die leidt tot het voorkomen of beperken van blootstelling van werknemers aan stoffen die van invloed kunnen zijn op de veiligheid en gezondheid.

Artikel 3. Subsidiabele activiteiten

[Vervallen per 03-04-2008]

 • 1 Er kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteiten die betrekking hebben op de totstandkoming van een actieplan:

  • a. secretariële, organisatorische of deskundige ondersteuning;

  • b. de ontwikkeling van doelactiviteiten;

  • c. het uitvoeren van een nulmeting.

 • 2 Nadat een actieplan tot stand is gekomen kan subsidie worden verstrekt voor de volgende activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering en evaluatie van het actieplan:

  • a. secretariële, organisatorische of deskundige ondersteuning;

  • b. de implementatie en uitvoering van doelactiviteiten;

  • c. het uitvoeren van een eindmeting;

  • d. de opzet en uitvoering van een evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de uitvoering van het actieplan.

Artikel 4. Aanvullende weigeringsgronden

[Vervallen per 03-04-2008]

In aanvulling op artikel 6 van de Algemene regeling SZW-subsidies:

 • a. wordt geen subsidie verleend voor activiteiten die op grond van de subsidieregeling convenanten arbeidsomstandigheden zijn gesubsidieerd of voor activiteiten waarvoor reeds uit anderen hoofde subsidie wordt verleend;

 • b. wordt geen subsidie verleend voor activiteiten die betrekking hebben op:

  • 1°. het opstellen van een actieplan waarbij de subsidieaanvraag na 31 december 2004 is ingediend;

  • 2°. het uitvoeren van een actieplan waarbij de subsidieaanvraag na 31 december 2005 is ingediend;

 • c. wordt geen subsidie verstrekt voor activiteiten die plaatsvinden na het bij subsidieverlening bepaalde tijdstip;

 • d. wordt geen subsidie verleend voorzover de aan het (beoogde) actieplan verbonden totale kosten niet opwegen tegen de te verwachten resultaten van het (beoogde) actieplan.

Artikel 5. Aanvullende verplichtingen

[Vervallen per 03-04-2008]

 • 1 De subsidieontvanger is, in aanvulling op de verplichtingen, bedoeld in paragraaf 3 van de Algemene Regeling SZW-subsidies, verplicht:

  • a. het project uit te voeren en af te ronden voor het bij de subsidieverlening bepaalde tijdstip;

  • b. iedere zes maanden, met ingang van de zevende maand na de maand waarin de subsidie is verleend, aan de minister schriftelijk verslag uit te brengen omtrent de voortgang van de activiteiten, bedoeld in artikel 3, tweede lid, op algemeen en financieel gebied;

  • c. gedurende de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten en na afloop daarvan alle medewerking te verlenen aan monitoring van de activiteiten;

  • d. de resultaten die voortkomen uit het opstellen, uitvoeren en evalueren van het actieplan op verzoek van de minister ter beschikking van derden te stellen;

  • e. in publicaties van de subsidieontvanger die gedaan worden in het kader van de activiteiten, bedoeld in artikel 3, waarvoor de subsidie is verleend te vermelden dat de activiteiten mede zijn uitgevoerd met een subsidie op grond van deze regeling;

  • f. medewerking te verlenen aan door de minister georganiseerde publicitaire en voorlichtingsactiviteiten gericht op: potentiële deelnemers, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en andere relevante organisaties.

Artikel 6. Hoogte subsidiebedrag

[Vervallen per 03-04-2008]

 • 1 Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de werkelijk gemaakte kosten tot een maximum van 50% van de kosten die voor deze activiteiten zijn geraamd in de door de minister goedgekeurde begroting.

 • 2 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de activiteiten die betrekking hebben op de totstandkoming van een actieplan bedraagt, met inachtneming van het eerste lid, maximaal € 100.000,–.

 • 3 Het subsidiebedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de activiteiten die betrekking hebben op de uitvoering en evaluatie van een actieplan bedraagt, met inachtneming van het eerste lid, maximaal € 200.000,–.

Artikel 7. Subsidieplafond

[Vervallen per 03-04-2008]

 • 1 De minister stelt jaarlijks voor de aanvang van een kalenderjaar een subsidieplafond vast voor activiteiten als bedoeld in artikel 3.

 • 2 Voor de uitvoering van artikel 3, tweede lid, is in het kalenderjaar 2005 ten hoogste € 3.800.000,– beschikbaar.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 03-04-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 03-04-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de bijlagen I en II en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 februari 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

Bijlage I. Actieplan

[Vervallen per 03-04-2008]

Een actieplan is een plan waarin een bedrijfstakorganisatie concrete voornemens en activiteiten heeft opgenomen ter verbetering van de kennisinfrastructuur omtrent de blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Daarin is opgenomen een inventarisatie van de huidige situatie van het stoffenbeleid en de kennisinfrastructuur in de desbetreffende bedrijfstakorganisatie op grond waarvan aangegeven wordt waar de prioriteit voor verbetering ligt, wat de aanpak of oplossing is en welke activiteiten daartoe worden ondernomen. Waar de prioriteit ligt en wat de aanpak of oplossing is, is sterk afhankelijk van de betreffende bedrijfstak. Belangrijk hierbij is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de structuur, werkwijze en instrumenten die al in de keten of bedrijfstak beschikbaar zijn.

In het actieplan wordt tenminste gemotiveerd aandacht besteed aan de volgende onderwerpen, waarbij per actieplan een verschil kan bestaan in het accent dat op de drie onderwerpen wordt gelegd:

 • 1. stoffen, blootstelling en maatregelen

 • 2. de keten

 • 3. de kennisinfrastructuur

Ad 1. Stoffen, blootstelling en maatregelen

[Vervallen per 03-04-2008]

Het uitgangspunt is de formulering van een bedrijfstakbrede risico-inventarisatie en -evaluatie op het gebied van stoffen die onder meer ingaat op:

 • een overzicht van de bedrijven binnen de bedrijfstak/keten en hun activiteiten;

 • een lijst van belangrijke stoffen die in de bedrijfstak/keten gebruikt worden;

 • de gevaarseigenschappen van deze stoffen, waarbij speciale aandacht is voor reproductie toxische stoffen, kankerverwekkende stoffen en allergenen;

 • de mate (hoogte, duur en frequentie) van blootstelling aan deze stoffen;

 • een prioritering van gevaarseigenschappen en blootstelling;

 • de maatregelen ter reductie van de blootstelling aan de geprioriteerde stoffen, waarbij gebruik wordt gemaakt van goede praktijken binnen de bedrijfstak;

 • of er speciale aandacht nodig is voor doelgroepen, zoals zwangeren, anderstaligen, jongeren, uitzendkrachten/tijdelijke krachten.

Ad 2. De keten

[Vervallen per 03-04-2008]

Het actieplan beschrijft de betrokken partijen in de productketen en gaat in op de (beoogde) samenwerking en afspraken in de productketen waar het gaat om de uitwisseling van informatie en kennis over stoffen, bijvoorbeeld via veiligheidsinformatiebladen en etikettering, en over maatregelen, zoals vervanging van stoffen, aanpassen van producten, veranderen van werkwijzen en dergelijke.

Ad 3. De kennisinfrastructuur

[Vervallen per 03-04-2008]

Het actieplan beschrijft door wie en op welke wijze informatie over stoffen, risico’s en maatregelen in de betreffende bedrijfstak aangeboden en onderhouden wordt. Tenminste de volgende aspecten worden daartoe in het actieplan opgenomen:

 • een overzicht van de bestaande kennisinfrastructuur op het gebied van stoffen in de bedrijfstak, belangrijke actoren en onderlinge verhoudingen;

 • de afspraken die op basis hiervan met de bovengenoemde partijen beoogdzijn voor de versterking van de kennisinfrastructuur;

 • voornemens met betrekking tot het ontwikkelen van cursussen, workshops, studiemateriaal voor bepaalde doelgroepen in de bedrijfstak/keten (arbocoördinatoren, leidinggevenden, werknemers).

Bijlage II. Overzicht van de hoogrisico bedrijfstakken (SBI-code tussen haakjes)

[Vervallen per 03-04-2008]

Een hoogrisico bedrijfstak is: een bedrijfstak die een combinatie van een hoog potentieel gezondheidsrisico door stoffen, een grote omvang van de potentiële risicopopulatie en een groot aantal gerapporteerde gezondheidsrisico’s vertoont. In het onderstaande schema is aangegeven welke bedrijfstakken voor deze regeling worden aangemerkt als hoogrisico bedrijfstak.

 • 1. Bakkerijen, meelindustrie (15)

 • 2. Vlees- en visverwerking (15)

 • 3. Veevoederindustrie (15)

 • 4. Productie houten artikelen (20)

 • 5. Drukkerijen (22)

 • 6. Verf- en inktproductie (24)

 • 7. Rubberproducten (25)

 • 8. Versterkte polyesterbouw (25)

 • 9 Cement, kalk, gips, beton, keramiek, natuursteen (26)

 • 10. Glas en glasproducten (26)

 • 11. Productie primaire metalen (27)

 • 12. Producten van metaal (28)

 • 13. Automobielindustrie (34)

 • 14. Scheepsbouw (35)

 • 15. Productie meubels en overige goederen (36)

 • 16. Recycling bouw- en sloopafval (37)

 • 17. Autorecycling (37)

 • 18. Bouw van gebouwen (45)

 • 19. Wegen- en utiliteitsbouw (45)

 • 20. Handel en reparatie van auto’s e.d. (50)

 • 21. Tapijt- en parketleggen (52)

 • 22. Horeca (55)

 • 23. Gebouwenschoonmaak (74)

 • 24. Gezondheidszorg (85)

 • 25. Kappers (93)

Bron: TNO-rapport: Chemie in branches en ketens, een onderzoek als opstap naar sterker stoffenbeleid, Nossent S., Jongen M., Visser R. en Marquart H., Hoofddorp 2003.

Terug naar begin van de pagina