Wijzigingsbesluit Besluit kostenverhaal energie (doorberekening kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten)

[Regeling vervallen per 01-08-2014.]
Geldend van 23-04-2004 t/m 31-07-2014

Besluit van 7 februari 2004 tot wijziging van het Besluit kostenverhaal energie in verband met doorberekening van kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 december 2003, nr. WJZ 3074033;

Gelet op artikel 85 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 64 van de Gaswet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 januari 2004, nr. W10.03.0529/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 3 februari 2004, nr. WJZ 4005031;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-08-2014]

Met betrekking tot het jaar 2002 vindt verrekening plaats met de in het jaar 2004 in rekening te brengen bedragen, overeenkomstig artikel 7 van het Besluit kostenverhaal energie, zoals dat luidde vóór het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel III

[Vervallen per 01-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 2004

Beatrix

De Minister van Economische Zaken ,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de vierde maart 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina