Overdrachtsbesluit integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-03-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van 7 februari 2004, houdende de overdracht van de bevoegdheid tot het stellen van regels met het oog op een integere bedrijfsvoering door trustkantoren (Overdrachtsbesluit integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 11 december 2003, FM 2003-01732 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Integriteit;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren;

Gelet op artikel 18, derde lid, van de Wet politieregisters;

De Raad van State gehoord (advies van 23 januari 2004, no. W06.04 0005/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 3 februari 2004, FM 2004-150U; Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Integriteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

De toezichthouder is bevoegd om met het oog op een integere bedrijfsvoering aan trustkantoren regels te stellen als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet toezicht trustkantoren in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 7 februari 2004

Beatrix

De Minister van Financiën ,

G. Zalm

Uitgegeven de negentiende februari 2004

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina