Instellingsbesluit Innovatieplatform

[Regeling vervallen per 09-05-2007.]
Geldend van 30-12-2004 t/m 08-05-2007

Besluit van 5 februari 2004, nr. 04.000436, houdende instelling van het Innovatieplatform

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.,

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 30 januari 2004, nr. 04M463188, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 2

[Vervallen per 09-05-2007]

Het Innovatieplatform heeft tot taak de voorwaarden te scheppen, de verbindingen te leggen en de visie te ontwikkelen die nodig zijn om een impuls te geven aan de innovatie in Nederland als motor van de productiviteitsgroei en de economische ontwikkeling.

Artikel 3

[Vervallen per 09-05-2007]

  • 1 Het Innovatieplatform heeft een voorzitter en ten hoogste 17 andere leden.

  • 2 Voorzitter van het Innovatieplatform is Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken.

  • 3 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Economische Zaken zijn lid van het Innovatieplatform.

  • 4 Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap kan zich in voorkomende gevallen laten vergezellen of vervangen door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap belast met de behandeling van aangelegenheden op het terrein van het beroeps- en hoger onderwijs.

  • 5 De overige leden worden benoemd en ontslagen door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 09-05-2007]

De secretaris wordt benoemd en ontslagen door Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Economische Zaken.

Artikel 5

[Vervallen per 09-05-2007]

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met het beheer en de begroting van de aan de taakvervulling van het Innovatieplatform verbonden middelen en uitgaven.

Artikel 7

[Vervallen per 09-05-2007]

Het archief en de archiefbescheiden van het Innovatieplatform worden bij de opheffing van het Innovatieplatform overgedragen aan het Ministerie van Algemene Zaken op uiterlijk 1 juli 2007.

Artikel 8

[Vervallen per 09-05-2007]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2004 en vervalt op 1 juli 2007.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Economische Zaken zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 februari 2004

Beatrix

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina