Wijzigingsregeling Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen, enz. (verlenging van termijn aanvragen voor subsidie)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-07-2008.]
Geldend van 15-02-2004 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 februari 2004, nr. ABG/GA/2004/2684 tot wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen en de Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen in verband met de verlenging van de termijn waarop aanvragen voor subsidie kunnen worden ingediend

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen.]

6. De termijn van 20 weken alsmede de datum van 1 december 2004, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, is ook van toepassing op aanvragen die vóór 1 januari 2004 door de minister zijn ontvangen en waarop door de minister op grond van artikel 5, eerste lid, nog niet is beslist.

Artikel III

[Red: Wijzigt de Tijdelijke aanvullende stimuleringsregeling regulier maken 10.000 ID-banen.]

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bij deze regeling behorende bijlagen 1 tot en met 7 worden met ingang van 1 maart 2004 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag

Den Haag, 5 februari 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina