Mandaatbesluit Novem uitvoering Subsidieregeling milieugerichte technologie 2004

[Regeling vervallen per 20-05-2005.]
Geldend van 21-02-2004 t/m 19-05-2005

Besluit van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 februari 2004, nr. KVI2003131735, houdende verlening van mandaat voor de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie, voorzover die betrekking heeft op subsidies die in 2004 worden aangevraagd (Mandaatbesluit Novem uitvoering Subsidieregeling milieugerichte technologie 2004)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 16 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap Novem;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur van de Nederlandse organisatie voor energie en milieu van 19 december 2003, kenmerk 03/0383/931/00300 en de schriftelijke instemming van het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van die organisatie van 19 december 2003, kenmerk 03/0384/931/00300;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-05-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder Novem: Nederlandse organisatie voor energie en milieu.

Artikel 2

[Vervallen per 20-05-2005]

De directeur van Novem:

 • a. wordt gemandateerd tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Subsidieregeling milieugerichte technologie, voorzover die betrekking heeft op subsidies die in 2004 worden aangevraagd;

 • b. kan zijn bevoegdheid, bedoeld in onderdeel a, ondermandateren overeenkomstig het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging tijdelijk agentschap Novem.

Artikel 3

[Vervallen per 20-05-2005]

Het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van Novem wordt gemandateerd tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, onderdeel a.

Artikel 4

[Vervallen per 20-05-2005]

 • 1 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2, aanhef en onder a, luidt de

  ondertekening:

  De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur Novem,

  gevolgd door handtekening en naam.

 • 2 Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 2, aanhef en onder b, luidt de ondertekening:

  De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

  voor deze:

  de directeur Novem,

  o.l.,

  gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 20-05-2005]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 3 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze:

het hoofd van de stafafdeling Juridische Zaken van Novem,

gevolgd door handtekening en naam.

Artikel 7

[Vervallen per 20-05-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Novem uitvoering Subsidieregeling milieugerichte technologie 2004.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 februari 2004

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina