Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Bijstand 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 12-11-2006 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 februari 2004, nr. W&B/04/9189, houdende de inrichting van de directie Werk en Bijstand alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Werk en Bijstand (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Bijstand 2004)

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

W&B bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Structuur, Financiering en Informatie;

 • b. de afdeling Uitkeringsnormen, Rechten en Plichten;

 • c. de afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen;

 • d. de afdeling Begroting, Planning en Control.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Structuur, Financiering en Informatie is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid met betrekking tot de bewaking van het voldoen van de Wet werk en bijstand aan haar doelstellingen mede gerelateerd aan de doelstellingen van andere wetten die de bescherming op minimumniveau regelen;

 • b. het beleid met betrekking tot het vaststellen van de financiële kaders van het macrobudget van zowel het inkomens- als het werkdeel van de Wet werk en bijstand alsmede de toedeling van deze budgetten aan gemeenten;

 • c. het beleid met betrekking tot de voor de bewaking van de werking van de Wet werk en bijstand noodzakelijke informatie;

 • d. het opstellen van toezichtskaders en het voorbereiden van de toepassing van bijsturingsinstrumenten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Uitkeringsnormen, Rechten en Plichten is verantwoordelijk voor:

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid gericht op innovatie, onder meer inhoudende het verkennen van de noodzaak bestaande structuren te wijzigen, aan te passen of te verbeteren dan wel nieuwe te creëren;

 • b. het beleid met betrekking tot de relatie van het bijstandsterrein met aangrenzende beleidsterreinen;

 • c. het beleid binnen het gemeentelijk domein onder meer terzake van het Grote stedenbeleid, de aandacht voor de problematiek van kleine gemeenten en het ondersteunen van lokale initiatieven om te komen tot gemeentelijke samenwerking;

 • d. het beleid met betrekking tot armoedebestrijding en het tegengaan van sociale uitsluiting, de bijzondere bijstand, de aanpak van schulden van huishoudens met de laagste inkomens en de coördinatie van het interdepartementale armoedebestrijdingsbeleid;

 • e. het beleid gericht op verbetering van de handhavingsketen;

 • f. het beleid met betrekking tot de internationale aspecten van bijstandsbeleid.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2009]

Het hoofd van de afdeling Begroting, Planning en Control is verantwoordelijk voor:

 • a. het opstellen van de begrotingsartikelen op het terrein van W&B;

 • b. de integrale verantwoordingscyclus;

 • c. het intern financieel beheer;

 • d. het opzetten en actualiseren van de administratieve organisatie en informatiebeveiligingsaspecten;

 • e. de coördinatie van het jaarlijkse directieplan;

 • f. beleidsadvisering van de directeur W&B, met name met betrekking tot de onder a tot en met e genoemde onderwerpen;

 • g. afwikkeling van de volgende tijdelijke trajecten: Agenda voor de Toekomst, Wet inschakeling werkzoekenden, Aanpak grensoverschrijdende fraude en het programma Equal van het Europees Sociaal Fonds, voorzover het de bijdrage van de directie W&B betreft.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2009]

De hoofden van de afdelingen zijn gevolmachtigd tot:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Facilitaire Zaken afgesloten mantelovereenkomst alsmede het afsluiten van koop-, huur-, of lease-overeenkomsten met een waarde van ten hoogste € 10.000,–;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het inhuren van personeel voor de uitvoering van werkzaamheden die onder directe verantwoordelijkheid van het departementale management worden verricht;

 • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van W&B;

het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot raden en commissies;

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2009]

Aan de hoofden van de afdelingen wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. het verlenen van verlof aan medewerkers;

 • d. het afdoen van reisdeclaraties;

 • e. het verstrekken van kleine beloningen aan medewerkers, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur W&B.

§ 4. Slotbepaling

[Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2004.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Werk en Bijstand 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 februari 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Werk en Bijstand

,

P.P.L. van Kalmthout

Terug naar begin van de pagina