Vaststellingsregeling subsidieplafond Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 15-02-2004 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 februari 2004, nr. WJZ 4006456, houdende vaststelling van de definitieve hoogte van een subsidieplafond op grond van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Financiën, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 6 van het Besluit subsidies investeringen kennisinfrastructuur;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen die zijn ontvangen in de in artikel 5, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Bsik genoemde periode wordt vastgesteld op € 730 000 000.

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 februari 2004

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina